عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام کیومرث
نام خانوادگی صفی نژاد
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
پزشکیعمومیقمقمایران----1375
ژنتیکعمومیعلوم وتحقیقاتتهرانایران----1378
ژنتیک مولکولیپزشکیشیرازشیرازایران----1390
تخصص IVFدرمان ناباروریپژوهشگاه رویان تهرانتهرانایران13811383


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسی تبادل کروماتید های خواهری در بیماران مبتلا به سرطان سینه.کارشناسی ارشددکتر پروین مهدی پور
بررسی موتاسیونهای ژن CFTRدر بیماران نابارور مبتلا به آزوسپرمی.دکتری تخصصیدکترمجتبی داربویی-دکتر سید مهدی کلانتر


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

عنوان پایان نامهدوره تحصیلی ارائه پایان نامهمحل انجام پایان نامهسمت در پایان نامهتاریخ دفاع از پایان نامه
بررسی جهش زایی یاسرطانزایی تریاک بااستفاده ازتست Amesکارشناسی ارشدبروجرداستاد راهنما1395
ارتباط بین پلی مورفیسم های گلوتاتیون اس ترانسفراز M1-T1 و الیگواسپرمی شدیدکارشناسی ارشدبروجرداستاد راهنما1395
هطالعه موارد پلی مورفیسمrs6062314 در ژن tnfrsf6b در جمعيت هرداى فارس هبتلا ب هالتيپل اسكلر زیس تک گيکارشناسی ارشدبروجرداستاد راهنما1394
بررسی پلی مورفیسم GSTدر زنان مبتلا سقط مکررکارشناسی ارشدبروجرداستاد راهنما1394
بررسی پلی مورفیسم GSTدر بچه های مبتلا به سندرم داونکارشناسی ارشدبروجرداستاد راهنما1393


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
امر به معروف دردانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردفرهنگی دانشگاه1385


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

نام مجمعنوع همکاری وسمتمحل فعالیت مجمعشروع عضویتپایان عضویت
انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایرانعضویتدانشگاه علوم پزشکی تهران1376تا کنون
عضو ثابت کمیته APCBEES عضو ثابتکشور چین2015 
Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Societyداورکشور چین2015 
دبیر و رئیس پانل کنگره ICBMS 2015رییس پانلکشور چین2015 
International Conference on Biological and Medical Sciencesداورکشور هند2018 


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسی میکرو دلیشنهای کروموزوم Yدربیماران نابارور مبتلا به الیگو اسپرمی شدیدکیومرث صفی نژاد=سرپرستی وانجام کارهای عملی و تهیه مقاله رضا میرفخرایی=تهیه نمونه و مشاوره زهره فصیحیمرکز پزشکی خاصاتمام يافته18 ماه
ارتباط سقط مکرر با پلی مورفیسم های گلوتاتیون اس ترانسفرازکیومرث صفی نژاد=سرپرستی وانجام کارهای عملی و تهیه مقاله رضا میرفخرایی=تهیه نمونه و مشاوره لیلا یادگادانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدرحال انجام12ماه


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
The Outcome of pregnancies resulting from IUI method by use of pure sperm concentration gradient tecEAU 2nd Eastern Mediterranean Meetکشور مصر-شهر کایرو2009
detection of common cftr mutations in iranian infertile men with non cavd obstructive azoospermia bInternational congress of Molecular Medicineکشورترکیه -شهراستانبول2011
اثرات ازدواج فامیلی از نظر ژنتیکیجلسه کارشناسی ازدواج فامیلیحوزه علمیه قم1389
ناباروری و نازاییهمایش دبیران زیست شناسیآ موزش و پرورش قمسال تحصیلی1382-1383
سخنرانی انگلیسی ارتباط بیماری سیستیک فیبروزیس و آزوسپرمیاسخنرانی بعد از کنگره خارج از کشوردانشگاه آزاد بروجرد1390


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

نام مجلهمحل انتشار مجلهنوع همکاری با مجلهشروع همکاریپایان همکاری
Journal of assisted reproduction and geneticاشپرینگر آمریکاداوری مقالات2011تا کنون
علوم پزشکی ارومیهدانشگاه علوم پزشکی ارومیهداوری1393 
تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولیپرندداوری1396 


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
دوره بلند مدت جنین شناسیآموزشیپژوهشکده رویان1/11/81تا1/11/83
دوره آموزش Windows XPآموزشیدانشگاه آزاد قم1386
دوره روانشناسی تربیتیآموزشیدانشگاه آزاد قم1386
دوره مهارتهای تعلیم و تربیت 1آموزشیدانشگاه آزاد بروجرد1388
دوره مهارتهای تعلیم و تربیت 2آموزشیدانشگاه آزاد بروجرد1388
دوره مهارتهای تعلیم و تربیت 3آموزشیدانشگاه آزاد بروجرد1389
دوره مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی آموزشیدانشگاه آزاد بروجرد1389
دوره قرائت و مفاهیم قرآن کریمآموزشیدانشگاه آزاد بروجرد1389
دوره رسانه ها ووسایل آ موزشیآموزشیدانشگاه آزاد بروجرد1389
دوره آموزشSPSSآموزشیدانشگاه آزاد تهران1389
دوره آشنایی مقدماتی با نرم افزارEXCELآموزشیدانشگاه آزاد بروجرد1389
دوره معارف مهدویت آموزشیجمکران 1393


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
اولین کنگره تحقیقات ناباروری رویان2روزدانشگاه علوم پزشکی ایران1379
سومین کنگره تحقیقات ناباروری رویان2روزدانشگاه علوم پزشکی ایران22-20شهریور 1381
چهارمین کنگره تحقیقات ناباروری رویان2روزدانشگاه علوم پزشکی ایران26-24شهریور 1382
پنجمین کنگره تحقیقات ناباروری رویان2روزدانشگاه علوم پزشکی ایران13-11شهریور 1383
ششمین کنگره تحقیقات ناباروری رویان2روزدانشگاه علوم پزشکی ایران18-16شهریور 1384
Scientific Writing2روزجهاد دانشگاهی مرکزی1389/7/12
نحوه تعامل استادان با نهاد معظم رهبری در دانشگاه5 ساعتدانشگاه آزاد بروجرد1390/2/20
نقد وهابیت و جریانهای تکفیری6 روزدانشگاه آزاد بروجرد1390/2/20
مشاوره ژنتیک و ژنتیک بالینی مقدماتی2روزبیمارستان صارم تهران1392/9/7


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
مروری بر ژنتیک پزشکیدکترکیومرث صفی نژادتالیفجهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهرانايران- تهران1385
مروری بر ژنتیک پزشکیدکترکیومرث صفی نژادتجدید چاپجهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهرانايران- تهران1391
ایمونولوژی پزشکی دکترکیومرث صفی نژادترجمهجهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهرانايران- تهران1385
تعیین جنسیتفهیمه پرستش- دکترکیومرث صفی نژادتالیفجهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهرانايران- تهران1385
ژنتیک عمومیدکتر کیومرث صفی نژادتاليفواصف لاهیجیايران-قم1392
نازایی وناباروری در طب سنتی و نویندکتر کیومرث صفی نژاد- آیت محبیویراستار علمیعلوم و فنون پزشکیایران - اهواز1397
پرسشهای چهار گزینه ای ژنتیک پزشکیدکتر کیومرث صفی نژادتالیفواصف لاهیجیایران - قم1396


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Kyumars Safi nejad1, Nejat Mahdieh2,3, Parvin Mahdipour4, Leila Yadegar5, Morteza Atri4 and Gholamreza Javadi6 Sister chromatid exchange in peripheral blood lymphocytes as a possible breast cancer risk biomarkerEgypt. J. Med. Hum. Genet10155-612009
Kyumars Safinejad,Leila Yadegar Mojtaba Darbouy,Mohammad javad Soltani,banavandi Saber Safinejad,Mohsen Razani Common cftr polymorphisms in infertile men with non cavd obstructive azoospermiaBasic Appl. Sci. Res.39228-2322013
Safinejad K, Yadegar L, Houshmand M, Mirfakhraie R, Mohammadi Pargoo .Ychromosome microdeletions in infertile men with severe oligozoospermiaBasic Appl. Sci. Res.32786-7912013
Ghiasi.M, Safinejad K, Mirfakhraie R Study of Glutathione-S-transferase (gstm1 and gstt1) Gene Polymorphisms in Down Syndrome PatientsMOJ Women’s Health2 1-42017
Safinejad K, Yadegar L, Safinejad SPregnancy Succes rete after IUI by using puresperm density gradientInternational Journal of Medicine and Biological Sciences3 192-1962015
الهه فتاحی،کیومرث صفی نژاد*،محمد رضا مهرابیبررسی ارتباط پلی مورفیسم های گلوتاتیون اس ترانسفرازT1،M1والیگواسپرمی شدیدمجله پزشکی ارومیه10 844-8501394
کیومرث صفی نژاد*پلی مورفیسم گلوتاتیون اس ترانسفراز T1,M1درهمسران زنان مبتلا به سقط مکررمجله پزشکی ارومیه7 553-5611395
سمیرا زیدعلی،کیومرث صفی نژاد*،حمید گله داریمطالعه همراهی پلی مورفیسم rs6062314در ژنtnfrsf6bدرجمعیت مردان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس تک گیر در امجله پزشکی ارومیه10 856-8621395
رضا یاری*،افشین چوب ریزیان،کیومرث صفی نژادبررسی شیوع ژن iro Nدر باکتری اشرشیا کلی جداسازی شده از عفونتهای مجاری ادراری بیماران در شهرستان همداتازه های بیوتکنولوژی سلولی-مولکولی24 9-111395
مهناز متقی -کیومرث صفی نژاد*- حسن محمد اصغریبررسی جهش زایی و سرطان زایی تریاک با استفاده از تست Amesمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یزد25 728-7351396
احسان يوسفوند، كيومرث صفي نژاد*، حسن محمد اصغريمقايسه اثرات ضدباكتريايي عصاره سير،باآنتي بيوتيك ها،برروي سه گونه باكتري استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم تازه های بیوتکنولوژی سلولی-مولکولی30 53-591397


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Kyumars Safinejad, 1 Mojtaba Darbouy,1 Sayed Mahdi Kalantar,2 Sirus Zeinali,3 Reza Mirfakhraie,4 Leila Yadegar,5 and Masoud Houshmand6,7The prevalence of common cftr mutations in iranian infertile men with non-cavd obstructive azoospermاشپرینگر آمریکا28111087-10902011
Elahe Fatahi , Kyumars Safinejad , Mohammadreza MehrabiAssociation of Glutathione S- Transferase M1 and T1 Polymorphisms With severe oligozoospermiaINT.J.BIOL.BIOTECH1 1-62015
Safinejad K, Yadegar L, Houshmand M, Mirfakhraie R, MohammadiPargoo EY chromosome Microdeletion in Infertile men with severe oligozoospermiaJ.Basic.Appl.Sci.Res2  2013
Dr. Kyumars Safinejad* 1 , Leila Yadegar2 , Dr. Mojtaba Darbouy3 , Dr. Mohammad javad Soltani banavandi 4 , Saber Safinejad5 , Mohsen Razani6Common CFTR Polymorphism in infertile Men With Non CAVD Obstructive AzoospermiaJ.Basic.Appl.Sci.Res9 228-2322013