عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام رویا
نام خانوادگی ترکاشوند
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
پرستاریپرستاریعلوم پزشکی ایرانتهرانایران----1377
آموزش پرستاری بهداشت روان----تربیت مدرستهرانایران----1380
آموزش بهداشت / ارتقاء سلامت----تربیت مدرستهرانایران----مشغول به تحصیل


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسی تاثیر گروه درمانی آموزشی برمیزان عزت نفس دختران نوجوانکارشناسی ارشددکتر سیما محمدخان کرمانشاهی
بررسی مقایسه ای مشاوره با رویکرد چندوجهی با روش مشاوره متداول درمتقاضیان طلاق شهرستان بروجرددکتریدکترفضل الله غفرانی پور


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدیرگروه بهداشت حرفه ایدانشکده پیراپزشکی13851386
مدیرگروه پرستاریدانشکده پیراپزشکی13881390


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

نام مجمعنوع همکاری وسمتمحل فعالیت مجمعشروع عضویتپایان عضویت
انتشارات دانشگاهعضوثابت شورادفترپژوهش دانشگاه 1390----


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسی شیوع وعوامل موثربر طلاق شهرستان بروجردمجری طرحدادسرای خانوادهاتمام یافتهیکسال
برر سی تاثیر تمرینات یوگا برسلامت روان دنشجویان مقیم خوابگاههامجری طرحخوابگاه دانشگاهاتمام یافتهیکسال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

منبع ارائه دهنده بودجهشماره گرنتعنوان گرنتبودجه گرنتسمتمدت زمان
دانشگاه آزاداسلامی واحدبروجرد--------پنجاه میلیون ریال--------
دانشگاه آزاداسلامی بواحدبروجرد--------شصت میلیون ریال--------


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
بررسی شیوع وعوامل موثربر طلاق شهرستان بروجردهمایش ملیدانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز1389
بررسی تاثیر گروه درمانی آموزشی برمیزان عزت نفس دختران نوجوانهمایش ملی علوم پزشکی شیراز1382


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
پرستاری بهداشت روان(1)رویا ترکاشوندتالیفدانشگاه آزاد واحدبروجردایران اراک1388
پرستاری بهداشت روان(2)رویا ترکاشوندتالیفدانشگاه آزاد واحدبروجردایران اراک1389
پرستاری خونسیده مریم یثربی رادتالیف------------


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد