عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام محسن
نام خانوادگی میرزائی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
علوم آزمایشگاهی----دانشگاه علوم پزشكي اصفهاناصفهانایران13781382
میکروب شناسی پزشکی ----دانشگاه شاهدتهرانایران13841387
باکتری شناسی پزشکی----دانشگاه تربیت مدرستهرانایران1389ادامه دارد


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي به سفالوسپورين هاي نسل سوم بعلت ژنهاي بتالاكتامازهاي وسيع الطيف از گروههاي CTX-M در ايزوله هاي باليني اشرشيا كليکارشناسی ارشددکتر پرویز اولیاء
بررسی بیان RNAهای تنظیمی و ژنهای بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و دارای مقاومت حدواسط به ونکومایسیندکتریدکتر شهین نجار پیرایه


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

عنوان پایان نامهدوره تحصیلی ارائه پایان نامهمحل انجام پایان نامهسمت در پایان نامهتاریخ دفاع از پایان نامه
بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره برگی دو گونه گیاهی شوید و نعناع و بررسی اثر ضد میکروبی آن روی شیگلکارشناسی ارشددانشگاه ازاد اسلامی واحد بروجردمشاور1392


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدیر گروهدانشگاه آزاد اسلامی بروجرد13881389


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
پژوهشگر برتردانشگاه آزاد اسلامی بروجردرئیس واحد1389
پژوهشگر برتردانشگاه آزاد اسلامی بروجردرئیس واحد1391
مترجم برتر منطقهدبیر خانه منطقه پنجرئیس منطقه پنج1391


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

نام مجمعنوع همکاری وسمتمحل فعالیت مجمعشروع عضویتپایان عضویت
انجمن میکروب شناسی ایرانعضوایران13841393
انجمن باکتری شناسی ایرانعضوایران13911393


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف در میان اعضای انتروباکتریاسه جدا شده از بیمارستانهای شهر بروجردمجریدانشگاه آزاد اسلامی بروجرداتمام یافته12ماه
بررسی شیوع ژنهای دخیل در تشکیل بیوفیلم در ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوسمجریدانشگاه آزاد اسلامی بروجرداتمام یافته12ماه
بررسی شیوع ژنهای مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف در ایزوله های بالینی اشریشیاکلیمجریدانشگاه آزاد اسلامی بروجرداتمام یافته18 ماه
بررسی میزان شیوع ژنهای دخیل در تشکیل بیوفیلم بین ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوسمجریدانشگاه آزاد اسلامی بروجرداتمام یافته14 ماه
تخلیص آنزیم گزیلاناز (EC:3.2.1.8) از باکتری باسیوس استئاروترموفیلوس (ATCC 12980همکاردانشگاه آزاد اسلامی بروجرداتمام یافته18 ماه
تهیه و بررسی اثرات ضد میکروبی نانولیپوزومهای حاوی اسیدگالیک پوشیده شده با یونهای مس بر باکتری مقاوم همکاردانشگاه آزاد اسلامی بروجردهمکار14 ماه
شناسایی فنوتیپی تولید بتالاکتامازهای وسیع الطیف در نمونه های بالینی کلبسیلا پنومونیه و اشریشیاکلیهمکاردانشگاه آزاد اسلامی بروجرداتمام یافته15 ماه
بررسی میزان آنژیواستاتین در ادرار بیماران مبتلا به سرطان معده با روش الیزاهمکاردانشگاه آزاد اسلامی بروجرداتمام یافته15 ماه


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی سویه های اشریشیاکلی تولید کننده آنزیم بتالاکتاماز نوع AmpC جدا شده از بیمارسشانزدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران1386
بررسی اثر ضد میکروبی لیپوزومهای حاوی آمیکاسین بر علیه باکتریهای گرم مثبت و منفی منتخب در برون تننهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایرانکرمان1386
بررسی شیوع ژنهای بتالاکتامازهای وسیع الطیف از گروههای CTX-M در ایزوله های بالینی اشریشیاکلی جمع آورینهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایرانکرمان1386
شناسایی ژنهای icaABCD و توانایی تشکیل بیوفیلم در ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس دارای مقاومتدومین کنگره باکتری شناسی پزشکیتهران1392


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

نام مجلهمحل انتشار مجلهنوع همکاری با مجلهشروع همکاریپایان همکاری
Infection, Epidemiology and Medicineایرانداور1392تا کنون


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
دوره مهارتهای تعلیم و تربیت 1آموزشی (دانشگاهی)دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد1390
دوره مهارتهای تعلیم و تربیت 1آموزشی (دانشگاهی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1390
دوره مهارتهای تعلیم و تربیت 1آموزشی (دانشگاهی)دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد1390
دوره آشنایی با آئین نامه های آموزشیآموزشی (دانشگاهی)دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد1388
دوره مدیریت رفتار سازمانیآموزشی (دانشگاهی)دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد1388


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
کارگاه آموزشی روش تحقیق2 روزدانشگاه علوم پزشکی تهران1386
کارگاه آموزشی نرم افزار آماری SPSS3 روزدانشگاه تربیت مدرس1392
کارگاه آموزشی همسانه سازی ژن3 روزدانشگاه امام حسین (ع)1391
کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک2 روزدانشگاه تربیت مدرس1391
کارگاه آموزشی روشهای شبیه سازی و نرم افزار Molegro3 روزدانشگاه تربیت مدرس1392
کارگاه آموزشي نرم افزار رفرانس نويسي Endnote3 روزدانشگاه تربیت مدرس1392


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
مروروی بر ویروس شناسی پزشکیمحمد مهدی عطار پور یزدیترجمهدانشگاه آزاد بروجردبروجرد- ایران1388
میکروب شناسی عملی (روشها و تفسیرها)پرویز اولیاءتالیفدانشگاه آزاد بروجردبروجرد - ایران1389
مروری بر باکتری شناسی پایه و پزشکیشهین نجار پیرایه، صادق منصوری و زکریا بامریترجمهدانشگاه آزاد بروجردبروجرد - ایران1391


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
محسن ميرزايي، امیر قریب، پرویز اولیاءمقايسه اثر ضدميكروبي آميكاسين به فرم آزاد و ليپوزومي بر پسودوموناس آئروژينوزامیکروب شناسی ایران2243-481387
محسن میرزایی، محسن چیت ساز و صادق منصوریشناسايي ايزوله هاي باليني اشريشياكلي مولد بتالاكتامازهاي وسيع الطيف (ESBLs) بر پايه تعيين MIC سفتازيپژوهند1364335-3451387
صادق منصوري ، محسن چيت ساز، رضا حاجي حسيني، محسن ميرزايي، محمدحسين قينيتعيين الگوي مقاومت ايزوله هاي باليني اشريشياکلي مولد بتالاکتامازهاي وسيع الطيف نوع AmpC بر اساس خصودانشور168061-701388
زهره فائزی زاده، امیر قریب، محمدرضا مهرابی و محسن میرزاییبررسي اثر کاتچين، کافئين و اسيد گاليک بر واکنش گليکه شدن آلبومين در شرايط آزمايشگاهيدانشور167851-561387
زهره فائزی زاده، امیر قریب و محسن میرزاییتخليص آنزيم صنعتي گزيلاناز (EC: 3.2.1.8) از محيط کشت باكتري باسيلوس استئاروترموفيلوس (ATCC12980زیست فناوری میکروبی1253-591388
زهره فائزی زاده، امیر قریب و محسن میرزاییتخليص آنزيم گزيلاناز (EC: 3.2.1.8 از باكتري باسيلوس استئاروترموفيلوس (ATCC12980) و بررسي اثر آن در زیست شناسی ایران242204-2171390
ملك پور بصير، محمدرضا، جلالي ندوشن صادق منصوري ، رضا حاجي حسيني، محسن ميرزايي، داوود جماليمقايسه اثر سميت سلولي داروي دوكسوروبيسين به شكل آزاد و محصورشده در ليپوزوم با بار منفي و بدون بار الدانشور168563-701389
M Delfan-Beiranvand, Y Pournia, M Fazeli, AH Tarvand, J Hosseini, M MirzaeiSeroprevalence of Cytomegalovirus Infection in Blood Donors in KhorramabadIranian J of virology161-52012
Mirzaee M, Owlia P, Mehrabi MR, Gharib AIn Vitro Bactericidal Activity of Encapsulated Amikacin in LiposomeIranian j of pathology44151-1562009
M Mirzaee, S Najar Peerayeh and A GhasemianDetection of icaABCD Genes and Biofilm Formation in Clinical Isolates of Methicillin Resistant StaphIranian j of pathology94257-2622014
M Mirzaee, S Najar Peerayeh and A GhasemianAccessory Gene Regulator Specificity Groups Among Staphylococcus aureus Isolated From Hospitalized CArch Pediatr Infect Dis22ٍ160962014


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Mirzaee M, Pourmand MR, Chitsaz M, Mansouri SAntibiotic resistance to third generation cephalosporins due to CTX-M-Type Extended-Spectrum β-LactaIranian J Publ Health. 1----7-102009
Mirzaee M, Owlia P, and Mansouri S.Distribution of CTX-M β-lactamase Genes among Escherichia coli Strains Isolated from Patients in IraLAB MEDICINE4012142-1482009