عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام فریده
نام خانوادگی حاتمی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
بهداشت عمومی----دانشگاه علوم پزشکی همدان همدانایران----1365
بهداشت عمومی----دانشگاه علومپزشکی تهرانتهرانایران----1368
بهداشت حرفه ای----دانشگاه تربیت مدرستهرانایران----1371


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسی میزان تاثیر روشهای مختلف آموزش بهداشت حرفه ای به کارگران در استفاده بهینه از وسایل حفاظت فردی(گوشی-ماسک)کارشناسی ارشددکتر محمد علی لحمی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
عضو هیئت تحریه نشریه دانشگاه علوم پزشکی لرستاندانشگاه علوم پزشکی لرستان13731375
مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد واحد بروجرددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد13781380
مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد واحد بروجرددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد13921393


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
مدیر ایمنی نمونه کشوریتهران. ایرانوزیر محترم صنایع وقت1377
استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آبادرئیس دانشگاه1373
استاد نمونه دانشگاه آزادواحد بروجردفعالیت پژوهشی و آموزشی در دانشگاهرئیس دانشگاه1393


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
تلفیق مدل پرسید-پروسید و تئوری قصد رفتاری به منظور ارتقاء رفتار های ایمن کارگرانمجریکارخانه نساجی بروجرداتمام يافتهیکسال
بررسی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران نانوایی های شهرستان بروجرد به روشQECمجرینانوائیهای شهر بروجرداتمام يافتهیکسال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
Investigation of the Most Effective Method of Occupational Health Educationto the workers of BorujerThe 19th IUHPE World Conference on Health Promotion and Health EducationVancuver,Canada2007
بررسی میزان تاثیر روشهای مختلف آموزش بهداشت حرفه ای به کارگرانپنجمین همایش کشوری ایمنی و بهداشت حرفه ای ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناصفهان-دانشگاه علوم پزشکی-اردیبهشت 1385
The Evalution of Risk Factors Concerning WMSDs By QEC Method Among BakersFirst International Conference on ErgonomicsTehran,Olympic Hotel 2008
The Evalution of Risk Factors Concerning WMSDs By QEC Method Among BakerInternational Conference on Ergonomics 2007(ICE07)Penang, Malaysia2007


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
فریده حاتمیبررسی اثر یک مداخله ی اموزشی بر امکان ارتقاء رفتار های ایمن کارگران نساجیمجله پزشکی هرمزگان417333-3431392