عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام محمدمهدی
نام خانوادگی دهشیری
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
زيست شناسيزيست شناسي- علوم گياهيدانشگاه شهيد باهنر كرمانكرمانایران----1373
زيست شناسيزيست شناسي- علوم گياهيدانشگاه اصفهاناصفهانایران----1376
زيست شناسيعلوم گياهي- گرايش سيستماتيكدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهرانتهرانایران----1385


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
مطالعه بيوسيستماتيك جنس Triticum در ايرانکارشناسی ارشددكتر آرياوند و دكتر بلالي
بررسي جوامع گياهي مناطق ديزين، گاجره و ولايت روددکترادكتر فلاحيان و دكتر اسدي


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

عنوان پایان نامهدوره تحصیلی ارائه پایان نامهمحل انجام پایان نامهسمت در پایان نامهتاریخ دفاع از پایان نامه
بررسی مورفولوژیکی و آناتومیکی و الکتروفورزی پروتئین های بذر و مطالعات اثر آنتی باکتریال گونه های جنسکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1385
مطالعه سیستم زادآوری پاره ای از تاکسون های تیره گاوزبان با روش نسبت تعداد دانه های گرده به تعداد تخمکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1385
مطالعه بیوسیستماتیک گونه های Astragalus L. بخش Incani در شهرستان بروجردکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1386
بررسی تنوع تیره بقولات در غرب شهرستان گلپایگانکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1386
بررسی تنوع تیره بقولات در غرب شهرستان دره شهر (استان ایلام)کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1386
مطالعه تنوع تیره بقولات واقع در شمال شهرستان بروجردکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1386
مطالعه تنوع تیره بقولات در جنوب شهرستان قروهکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1386
بررسی فلور شوره زار نوشیجان ملایرکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1386
شناسایی و بررسی کمی و کیفی مواد متشکله و اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان Micromeria myrtifolia، Tanaceکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1386
بررسی تنوع گونه های تیره بقولات در جنوب شهرستان کوهدشتکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1387
بررسی تنوع گونه های تیره بقولات در شمال شهرستان کوهدشتکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1387
بررسی تنوع گونه ای تیره بقولات درجنوب شهرستان رامهرمزکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1387
بررسی تنوع تیره بقولات درجنوب غرب شهرستان الیگودرزکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1387
بررسی پوشش گیاهی دره زیارت به روش اکو-فیتوسوسیولوژیکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1387
بررسی فلور کوه شهباز در استان مرکزیکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1388
مطالعه آاناتومی برخی از گونه های طایفه Cynereae (تیره آفتابگردان)کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1388
مطالعه آناتومی برخی از گونه های طایفه های مختلف تیره آفتابگردانکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1388
بررسی تنوع گونه ای تیره بقولات در دینارکوه کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1388
بررسی فلورستیک منطقه اسلام آاباد غرب کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1388
بررسی فلور تیره بقولات در کوه تمندرکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1388
مطالعه مراحل رویان شناسی در سه گونه Taraxacum syriacum، Taraxacum pseudodissimil، Tragopogon coloratکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1388
بررسی تنوع و غنای گونه ای گیاهان مرتعی در زیر اشکوب جنگلهای بلوط غرب در دامنه های شمالی و جنوبی کبیرکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1388
بررسی و شناسایی کاربردی علف های هرز مزارع گندم شهرستان داراب با تأکید بر شناسایی باریک برگان کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1388
بررسی فلور ارتفاعات کوه گرین در نهاوندکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1389
بررسی فلور درختان و درختچه های سراب دورک شهرستان الیگودرزکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1389
گیاهان خوراکی خودرو شهرستان دورودکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1389
فلور گیاهان صخره زی کوهدشتکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1389
برسی فلور الپی کوه الوند در تویسرکانکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1389
شناسایی و معرفی گیاهان گچ دوست غرب استان لرستانکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1389
فلور آلپی الشتر (لرستان)کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1389
مطالعه آناتومی پنج جنس از تیره Asteraceaeکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1389
شناسایی مواد تشکیل دهنده، مطالعه ساختار های ترشح کننده اسانس و بررسی اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1389
شناسایی مواد تشکیل دهنده، مطالعه ساختار های ترشح کننده اسانس و بررسی اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1389
بررسی بیوسیستماتیکی و فلور بیولوژیکی جنس Reseda L. در استان مرکزیکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1389
مطالعه فلورستیک منطقه مخمل کوه خرم آبادکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1390
بررسی فلورستیک کوه نوا (نور) در شهرستان دالاهو استان کرمانشاهکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1390
فلور کوه ساری در جنوب شهرستان کوهدشتکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1390
شناسایی و بررسی علف های هرز مزارع چغندرقند در شهرستان نهاوندکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1390
مطالعه فلور منطقه مله شبانان (لرستان)کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد راهنما1390
اثر تنش شوری بر ویژگی های فیزیولوژیکی و تغییرات درصد اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens)کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1390
اثر تنش شوری بر ویژگی های فیزیولوژیکی و تغییرات درصد اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1390
بررسی بیوسیستماتیکی و فلور بیولوژیکی جنس Cyperus در استان مرکزیکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1390
شناسایی مواد تشکیل دهنده و بررسی اثرات ضد میکروبی گیاهان Artemisia hausssknechti, Thymus eriocalyx, کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامي بروجرداستاد مشاور1390


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد13821393
ریاست دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد13881392


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
احداث هرباريوم و بررسي پوشش گياهي شهرستان بروجردمجریدانشگاه ازاد بروجرداتمام یافته2 سال
بررسی تیره بقولات (Fabaceae) در غرب شهرستان بروجردمجریدانشگاه ازاد بروجرداتمام یافته2 سال
مطالعه فلورستیک منطقه کوله رود (بزرگراه خرم آباد-اندیمشک)مجریدانشگاه ازاد بروجرداتمام یافته2 سال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

نام مجلهمحل انتشار مجلهنوع همکاری با مجلهشروع همکاریپایان همکاری
Journal of Rangeland ScienceIranBotanical Editor20122014


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
دوره روش های ارتباط موفق16 ساعتمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بروجرد/ منطقه 51385
کارگاه تکنیک های شناخت و تجزیه و تحلیل محیط آموزش عالی 20 ساعتمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحدهمدان/ منطقه 51387
دوره مدیریت رفتار سازمانی 17 ساعتمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بروجرد/ منطقه 51388


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
فلور ایران، شماره های 72و 73: تیره‌های شیرینک و دارواش----تالیفمؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورتهران، ایران1390


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
محمد مهدی دهشیری، مسعود گودرزيسيماي پوشش گياهي بروجردمجله علمی پژوهشی علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامی1558459-4761384
محمد مهدی دهشیری، سيد محمد مهدي حمديبررسي تنوع تيره غلات (Poaceae) در حوزه آبخيز رودخانه ولايت رودفصلنامه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار1121-251385
سيد محمد مهدي حمدي، محمد مهدی دهشیریبررسي بيوسيستماتيكي دانه گرده در بخش Speciosae از جنس Linaria در ايرانفصلنامه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار1111-201385
محمد مهدی دهشیری، طاهر نژاد ستاري، فتح اله فلاحيان، مصطفي اسدي، علي اصغر معصومي بررسي تنوع تيره بقولات (Fabaceae) در حوزه آبخيز رودخانه ولايت رودمجله علمی پژوهشی علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامی166240-351385
عبدالکریم چهرگانی، فریبا محسن زاده، محمد مهدی دهشیری، معصومه رضایی نژاد، نفیسه یوسفیبررسی مراحل تکوین پرچم، بساک و دانه گرده در گونه Euphorbia cheiradenia Boiss. & Hohenفصلنامه علمی پژوهشی زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال277-141389
محمد مهدی دهشیری، سهیلا صمدی پوربررسی مقایسه ای ساختار تشریحی دو گونه از جنس Carthamus در ایرانفصلنامه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار5343-511389
Noori, M., Dehshiri, M. M., Zolfaghari, M. R. Tribulus terrestris L. (Zygophyllaceae) flavonoid compoundsInternational Journal of Modern Botany2012235-392012
Dehshiri, M. M., Azadbakht, M.Anatomical studies of Sideritis montana (Lamiaceae)Journal of Biology and Todays World2012115-202012
Dehshiri, M. M., Azadbakht, M.Anatomy of Iranian species Teucrium polium (Lamiaceae)Journal of Biology and Todays World2012193-982012
بهروز عشقی ملایری، مهتاب عسگري نعمتيان، فاطمه کاظمینی، محمد مهدی دهشیریمطالعه فلوريستیک وتعیین اشکال زیستی گیاهان معدن آهن گلالیمجله علمی - پژوهشی زیست شناسی گیاهی ایران51545-581392
حمزه امیری، محمد مهدی دهشیری، مهری علیزاده بازگیر، جلال الدین امیری، اکبر اسماعیلیشناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس و بررسی ساختار های ترشحی گیاه زیره (Bunium rectangulum Boiss.)فصلنامه پژوهش های علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان72818-251391
محمد مهدی دهشیری، ولی اله مظفریان، مسعود احمدیCerasus paradoxa از تیره Rosaceae، گونه جدید از ایرانمجله گیاه شناسی ایران182220-2231391


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
علي اصغر معصومي، محمد مهدی دهشیری گونه جديد Astragalus kabutarlanensis از استان لرستان، ايرانمجله گیاه شناسی ایران گونه جديد Astragalus kabutarlanensis از استان لرستان، ايران112193-1951384
محمد مهدی دهشیری، علی اصغر معصومی، حسین مصطفویگونه Astragalus leucargyreus Bornm. چیست و موقعیت سیستماتیکی آن چگونه استمجله گیاه شناسی ایران18167-751391
محمد مهدی دهشیری، ولی اله مظفریان، مسعود احمدیCerasus paradoxa از تیره Rosaceae، گونه جدید از ایرانمجله گیاه شناسی ایران182220-2231391
Boshra, A., Dehshiri, M.M., Seif, A., Jafari, R.Effect of nanotube length on the aromaticity and CSI parameters of finite length single-wall zigzagJournal of Molecular Structure: Theochem9061-363-672009
Dehshiri, M.M., Bohloli, R.IAPT/IOPB chromosome data 8Taxon58421-22 1288 2009
Dehshiri, M.M., Zarrini, M., Jalilian, N.Vicia garinensis (Fabaceae), a new species from IranAnnales Botanici Fennici48 280-2832011
Dehshiri, M.M., Maassoumi, A.A., Zarrini, M.Hedysarum garinense sp. nov. (Fabaceae: Hedysareae) from IranNordic Journal of Botany30 522-5252012
Dehshiri, M.M.Hedysarum kalatense sp. nov. (Fabaceae) from IranNordic Journal of Botany31----208-2122012
Dehshiri, M.M. Mozaffarian, V.Lagochilus lorestanicus sp. nov. (Lamiaceae) from IranNordic Journal of Botany31----278-2812012
Noori, M., Dehshiri, M. M., Mehrdost, N.Root flavonoids of some Iranian Scirpus L. (Cyperaceae) membersInternational journal of Botany83165-1692012
Dehshiri, M. M. Aghamollaei, H. Zarini, M. Nabavi, S.M. Mirzaei, M. Loizzo, M.R. Nabavi, S.F. Antioxidant activity of different parts of Tetrataenium lasiopetalumPharmaceutical Biology5181081-852013