عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام الهام
نام خانوادگی عسگری
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک elham.askary@yahoo.com


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
شیمیمحضلرستانخرم آبادایران----1385
شیمی معدنیاصفهاناصفهانایران----1387
شیمی معدنیاصفهاناصفهانایران----1392


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
سنتز کمپلکسهای منگنز با لیگاندهای دودندانه N2O2 و بررسی اثر این کمپلکسها بر روی خواص فیلمهای لایه نازکنانوساختارکارشناسی ارشددکتر محمد حسین حبیبی
سنتز و شناسایی نانوذرات و لایه های نازک نانوساختار کامپوزیتی روی زیرکونات به روش سل ژل و بررسی تاثیر دما بر روی تشکیل فاز و خواص آنهادکترادکتر محمد حسین حبیبی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

نام مجمعنوع همکاری وسمتمحل فعالیت مجمعشروع عضویتپایان عضویت
انجمن شیمی ایرانعضو پیوستهدانشگاه اصفهان1392----


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
سنتز و شناسایی لایه های نازک اکسید روی دوپ شده با منگنزچهارمین همایش تخصصی علوم فناوری نانو دانشگاه رازی کرمانشاه1387
Synthesis and characterization of zinc zirconatenanocomposite by Sol-gel method14th Iranian Inorganic Chemistry Conference 28–29 Augustدانشگاه صنعتی شریف1391


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
الکتروشیمی سلولهاس خورشیدیدو روزدانشگاه کاشان1389
نتایج کروماتوگرافی یونی چند بعدی در آنالیزهای مقدار کمدو روز دانشگاه کاشان1389
سرعت شناسایی افتهای حشره کش دو روزدانشگاه کاشان1389


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Mohammad HosseinHabibi and ElhamAskariPhotocatalytic degradation of an azo textile dye with manganese-doped ZnO nanoparticles coated on glIranian Journal of Catalysis--------42011


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Mohammad HosseinHabibi ElhamAskari, Suchada Chantrapromma and Hoong-Kun Fun The cocrystal {4,4-dimethoxy-2-2-[propane-1,2-diylbis(nitrilomethylidyne)]diphenolato}methanol(pyrActaCrystallograghy E--------112007
Mohammad HosseinHabibi, ElhamAskari, Mehdi Amirnasr, Ahmad Amiri, Yuki Yamane, Takayoshi Suzuk Syntheses, spectral, electrochemical and thermal studies of mononuclear manganese(III) complexes witSpectrochimicaActa Part A--------62011
Mohammad HosseinHabibi and ElhamAskariThe Effect of Operational Parameters on the Photocatalytic Degradation of C.I. Reactive Yellow 86 TeJ. Adv. Oxid. Technol--------62011
Mohammad HosseinHabibi and ElhamAskariSynthesis, Crystal Structure, and Electrochemical Properties of Two New Manganese Complexes With a L------------72012
Mohammad HosseinHabibi and ElhamAskariSynthesis of nanocrystalline zinc manganese oxide by thermal decomposition of new dinuclear manganesJ Therm Anal Calorim--------52012
Mohammad HosseinHabibi and ElhamAskariThermal and structural studies of zinc zirconatenanoscale composite derived from sol–gel processJ Therm Anal Calorim--------72012
Mohammad HosseinHabibi and ElhamAskariSpectrophotometric studies of photo-induced degradation of Tertrodirect Light Blue (TLB) usJournal of Industrial and Engineering Chemistry--------62013
Mohammad HosseinHabibia ElhamAskari Mehdi Habibi Mahmoud Zendehdel Novel nanostructure zinc zirconate, zinc oxide or zirconium oxide pastes coated on fluorine doped tiSpectrochimicaActa Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy--------62013