عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام سعید
نام خانوادگی هاشمی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک saeedhashemi2000@yahoo.com


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
دکتری دامپزشکیدامپزشکیشهید چمراناهوازایران----1381
دکتری تخصصی انگل شناسیدامپزشکیعلوم وتحقیقاتتهرانایران----1392


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
مقایسه اثر باکتری کشی سرم فعال گاو و گاومیشدکتری عمومیمسعود قربانپور نجف آبادی
شناسایی گونه های تیلریوز گوسفند در کنه های ناقل عامل بیماری با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR )دراستان لرستاندکتری تخصصیناصر حقوقی راد-محمد عبدی گودرزی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسی کشتارگاهی میزان شیوع توکسوپلاسموز در نشخوارکنندگان اهلی در استان لرستانمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافته24ماه
بررسی کشتارگاهی شیوع کرمهای ریوی در گوسفند و بزدرشهرستان بروجردمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافته24ماه
شناسایی مولکولی گونه های سارکوسیست گوسفند دراستان لرستانمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرددرحال اجرا18ماه


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
انگل شناسی دامپزشکی در یک نگاه----ترجمهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردايران-بروجرد1388


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
سعید هاشمی-علی اسلامی-حسین وثوق-سیامک کاکه خانیبررسی کشتارگاهی شیوع کرمهای ریوی در گوسفند و بزدرشهرستان بروجردمجله دامپزشکی دانشگاه آزاد سنندج5161-661390
ناصرحقوقی راد- سعید هاشمی-محمد عبدی گودرزیشناسایی تیلریا اویس در کنه های ناقل با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR )دراستان لرستانآسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی721834-18281392
سعید هاشمیبررسی سرولوژیکی توکسوپلاسموزدرگاو و گوسفندان استان لرستانآسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی73221-2281392


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
سعید هاشمی-علی اسلامی-حسین وثوق-سیامک کاکه خانیبررسی کشتارگاهی شیوع کرمهای ریوی در گوسفند و بزدرشهرستان بروجردمجله دامپزشکی دانشگاه آزاد سنندج5161-661390