عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام زهره
نام خانوادگی فائزی زاده
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
کارگاه Real Time PCR2 روزدانشگاه تربيت مدرس1389
کارگاه Reverse Transcriptase PCR2روزدانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی1392


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Gharib A, Faezizadeh Z, Mohamad Asghari H Preparation and antifungal activity of spray-dried amphotericin B-loaded nanospheresDARU Journal of Pharmaceutical Sciences195351-3552011
Gharib A, Faezizadeh Z, Godarzee M. In vitro and in vivo activities of ticarcillin-loaded nanoliposomes with different surface charges aDARU Journal of Pharmaceutical Sciences20141-492012
Gharib A, Faezizadeh Z, Mesbah-Namin AR, Saravani R Preparation, characterization and in vitro efficacy of magnetic nanoliposomes containing the artemisDARU Journal of Pharmaceutical Sciences22441-72014