عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام امیر
نام خانوادگی قریب
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
کارشناسی زیست شناسیزیست شناسی عمومیدانشگاه آزاد اسلامی بروجردبروجردایران-بهمن 1377
کارشناسی ارشد بیوشیمیبالینیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهوازایران-تیر 1388


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
تهيه ليپوزومهای حاوی سوپراکسيد ديسموتاز تخليص شده از گلبولهای قرمز انسانیکارشناسی ارشددکتر سيد محمد علی غفاری


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
استاد پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردمعاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1386-1388-1389-1390-1391-1392


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسي اثر عصارة گل راعي Hypericum Calycinum برروي محيط كشت باكتريهاي سودوموناس ايروژينوزا , اشريشيامجریدانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهوازاتمام يافتهیکسال
بررسي فعاليت آنزيم L- آمينو اسيد اکسيداز در زهر عقرب مزوبوتوس اپيوسهمکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافته2 سال
بررسي اثركاتچين، كافئين و اسيدگاليك بر روي واكنش گليكوزيلاسيون آلبومين در in vitro مجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتها سال
تعيين مقدار كاتچين، كافئين ، اسيدگاليك و 3و5-دي هيدروكسي بنزوئيك اسيد موجود در سه نوع چاي خارجي موردهمکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتها سال
تهيه نانو کپسول هاي حاوي آنتي بيوتيك آمفوتريسين B و بررسي اثرات ضد قارچي آن بر روي قارچ کانديداآلبيهمکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافته2 سال
تهيه و بررسي اثر ليپوزوم‌هاي حاوي آنتي‌بيوتيك‌هاي سيپروفلوكساسين و كربنيسيلين بر روي محيط كشت باكتريمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافته 2 سال
تهية انسولين خوراكي به شکل نانو کپسول و بررسي كارايي آن بصورت برون تن (In vitro) و درون تن (In vivoمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافته2 سال
عنوان توليد آنزيم صنعتي گزيلاناز (EC:3.2.1.8)از باكتري باسيلوس استئاروترموفيلوس (ATCC 12980)و بررهمکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافته3 سال
تعيين مقدار كاتچين و اسيد گاليك موجود در چهار رقم ميوه انگور كشت شده در ايران به وسيله كروماتوگرافي همکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتها سال
تهيه و بررسي اثرات ضد باکتريايي نانوليپوزمهاي حاوي اسيد گاليک پوشيده شده با يونهاي مس بر روي باکتري مجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتها سال
تهيه نانوليپوزمهای هدفدار حاوی اپی گالوکاتچين گالات و بررسی اثرات ضد باکتريايی آن بر روی باکتری مقاومجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتها سال
تهيه نانوليپوزمهای حاوی سيليمارين و بررسی اثرات ضد باکتريايی آن بر روی باکتری مقاوم به آنتی بيوتيک اهمکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتها سال
بررسی اثر سيانيدين و دلفينيدين بر واکنش گليکه شدن آلبومين و هموگلوبين A در شرايط برون تن مجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتها سال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
کارگاه Reverse Transcriptase PCR2 روزدانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکیشنبه 08 - شهریور - 1393
پانزدهمين کنفرانس ملی و سومين کنفرانس بين المللی زيست شناسی ايران3 روزدانشگاه تهرانشنبه 08 - شهریور - 1393
سی امين کنگره FEBS و نهمين کنفرانس IUBMB3 روزمجارستانشنبه 08 - شهریور - 1393
دومين کنگره علوم زيست شناسی2 روزايرانشنبه 08 - شهریور - 1393


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
بيوشيمی عمومی جلد 1و 2امير قريب- زهره فائزی زادهتاليفنشر نويسندهاراک- ايرانشنبه 08 - شهریور - 1393
بيوشيمی بالينی (روشها و تفسيرها)امير قريب- زهره فائزی زادهتاليف و ترجمهنشر نويسندهاراک- ايرانشنبه 08 - شهریور - 1393
آزمایشگاه بيوشيمی عمومیامیر قریب – مهدی کوشکیتاليف و ترجمهنشر نويسندهاراک-ايرانشنبه 08 - شهریور - 1393


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
حسن محمد اصغری، امير قريب، زهره فائزی زادهبررسي کارايي و سميت نانوكپسول هاي حاوي آمفوتريسينB در شرايط آزمايشگاهیمجله علمی پژوهشی علوم پزشکی دانشگاه تربيت مدرس13310-1شنبه 08 - شهریور - 1393
امير قريب، زهره فائزی زادهبررسی کارايی فيزيولوژيکی نانوليپوزومهای انسولين خوراکی تهيه شده در شرايط in vivoمجله علمی پژوهشی فيزيولوژی و فارماکولوژی15157 تا 65شنبه 08 - شهریور - 1393
حسن محمد اصغری، امير قريب، زهره فائزی زادهبررسی اثر ضد قارچی و سميت نانوکپسولهای پلی لاکتيد-گليکوليد حاوی آمفوتريسين B به فرم پودر خشک در شرايمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايلام18328-19شنبه 08 - شهریور - 1393
منيژه کدخدايي اليادرانی، زهره فائزی زادهاثر تغيير شيميايي ناشي از اکسيداسيون به وسيله مس بر عمل اتصال به ليزين ليپوپروتئين aمجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني شهيد بهشتي83223- 229شنبه 08 - شهریور - 1393
منيژه کدخدايي اليادرانی، زهره فائزی زادهجدا سازي زيرگونه هاي ليپوپروتئين(a) سرم انسان با استفاده از کروماتوگرافي با ميل ترکيبي ليزين سفاروزمجله دانشکده پزشکي اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني استان اصفهان237920-15شنبه 08 - شهریور - 1393
امير قريب، زهره فائزی زادهتهيه نانوليپوزوم هاي انسولين خوراکي با فرمولاسيوني جديد و بررسي کارايي آن در شرايط in vitroمجله علوم پزشکي دانشگاه آزاد مشهد63170-161شنبه 08 - شهریور - 1393
امير قريب، زهره فائزی زاده، محمدرضا مهرابی، محسن ميرزاييبررسي اثرکاتچين، کافئين و اسيد گاليک بر روي واکنش گليکوزيلاسيون آلبومين در in vitro مجله دانشور دانشگاه شاهد16151-56شنبه 08 - شهریور - 1393
امير قريب، زهره فائزی زاده، محسن ميرزاييتخليص آنزيم گزيلاناز (EC:3.2.1.8) از باكتري باسيلوس استئاروترموفيلوس (ATCC12980) و بررسي اثر آن در مجله زيست شناسی ايران242217-208شنبه 08 - شهریور - 1393
زهره فائزی زاده، امير قريب، رامين سراوانی، مسعود گودرزیبررسی اثر ليکوپن بر ميزان فعاليت آنزيم تلومراز در رده سلول لوسمی انسان K562مجله علمی پژوهشی فيض کاشان165405-398شنبه 08 - شهریور - 1393


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Gharib A, Faezizadeh Z, Mohamad Asghari HPreparation and antifungal activity of spray-dried amphotericin B-loaded nanospheresDARU Journal of Pharmaceutical Sciences195351-355شنبه 08 - شهریور - 1393
Gharib A, Faezizadeh Z, Godarzee MIn vitro and in vivo activities of ticarcillin-loaded nanoliposomes with different surface charges aDARU Journal of Pharmaceutical Sciences20141-49شنبه 08 - شهریور - 1393
Gharib A, Faezizadeh Z, Mesbah Namin, S.AIn vitro and in vivo antibacterial activities of cyanidinum chloride-loaded liposomes against a resiPlanta Medica7919-15شنبه 08 - شهریور - 1393
Faezizadeh Z, Mesbah-Namin R, Allameh AAThe effect of silymarin on telomerase activity in the human leukemia cell line K562Planta Medica789399-902شنبه 08 - شهریور - 1393
Gharib A, Faezizadeh Z, Godarzee MTherapeutic efficacy of epigallocatechin gallate-loaded nanoliposomes against burn wound infection bSkin Pharmacol Physiol.26268-75شنبه 08 - شهریور - 1393
Gharib A, Faezizadeh ZAnti-telomerase activity of novel lycopene-loaded nanospheres in the human leukemia cell line K562Pharmacog. Mag1034157-163شنبه 08 - شهریور - 1393
Gharib A, Faezizadeh Z, Godarzee MTreatment of diabetes in the mouse model by delphinidin and cyanidin hydrochloride in free and liposPlanta Medica79171599-1604شنبه 08 - شهریور - 1393
Gharib A, Faezizadeh Z, Mesbah-Namin AR, Saravani RPreparation, characterization and in vitro efficacy of magnetic nanoliposomes containing the artemisDARU Journal of Pharmaceutical Sciences22441-7شنبه 08 - شهریور - 1393