عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام عبدالمحمد
نام خانوادگی ع بلوری
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
شیمی    انگلستان 13571360
شیمی   انگلستان13551357
شیمی  تهرانایران13501354


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
سنتز بنزایمیدازولون از سالیسیلیک اسید کارشناسی ارشدعبدالمحمد بلوری
سنتز مشتقات ایزوایندولینکارشناسی ارشدعبدالمحمد بلوری
سنتز مشتقات فتالیمیدینکارشناسی ارشدعبدالمحمد بلوری
جدا سازی ایزومرهای نوری متیل دوپا توسط ستون کروماتوگرافی فعال نوریکارشناسی ارشدعبدالمحمد بلوری


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

نام مجمعنوع همکاری وسمتمحل فعالیت مجمعشروع عضویتپایان عضویت
رییس بخش تحقیقات شیمیمرکز تحقیقات دارویی- داروپخش13691379
 معاونت آموزشیمرکز تحقیقات دارویی-داروپخش13711374
تولید صنعتی بیش از ده قلم داروی ژنریک مرکز تحقیقات دارویی - داروچخش13621378
تولید صنعتی پنج قلم داروی آرامبخش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی13801385


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
جدا سازی مواد موثر آنتی سپتیک از سوسک محلی   1 سال
روش جدید سنتز بنزاکسازولون از سالیسیل هیدروکسامیک اسید   1 سال
هالو هیدروکسی فتالیمیدین بعنوان داروهای ضد فشار خون از دسته باز دارنده های کانال کلسیم   2 سال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
سولفوراسیون هیدروکسی بنزاکسازولون توسط معرف لاوسون دانشگاه اصفهان1365
راه های پیشگیری و مقابله با خطرات مواد شیمیایی و .. دانشگاه علوم پزشکی قزوین1371
سنتز مشتقات فتالیمیدین دانشگاه اراک1373
سنتز و بززسی واکنشهای اسیل فتالیمید دانشگاه بابلسر1371
مطالعه نوآرا یی در ترکیبات هتروسیکلیک دانشگاه تربیت مدرس1374


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
عبدالمحمد بلوریتهیه صنعتی داروی سولفامتوکسازولدارو - درمان-46-1366
عبدالمحمد بلوریروش جدید تهیه بنزاکسازولون از سالیسیل هیدروکسامیک اسیدشیمی و مهندسی شیمی-سال 15-1375


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
بلوری و کاتریسکی خصوصیت دو قطبی 1و3-ترکیبات هتروسیکل شش ضلعیPolish J . Chem .   1357