عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام مصطفی
نام خانوادگی قوامیان
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
علوم آزمايشگاهيعلوم آزمايشگاهيدانشگاه جندي شاپوراهوازایران----1363
بیولوژیمیکروبیولوژیدانشگاه آزاد اسلامي واحد قمقمایران----1375


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسي و مطالعه بيماريهاي قارچي سطحي و جلدي در سطح مدارس ابتدايي شهر و روستاهاي بروجردکارشناسی ارشآقای دکتر مسعود امامی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدير گروه علوم آزمايشگاهيدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد13671378
سرپرست حوزه معاونت پژوهشيدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد13781381
معاونت دانشجوييدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد13811383
معاونت آموزشيدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد13831386


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسي آلودگي¬هاي روده¬اي و قارچي سطحي موش¬هاي شهرستان بروجردهمکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام1 سال
بررسي شيوع نوکارديوزيز در بيماران با علائم عفونت تنفسي ريوي مجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام1 سال
شناسايي فنوتيپي توليد بتالاکتامازهاي وسيع الطيف در ايزولهاي باليني کلبسيلاپنومونيه و اشرشياکليمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام3 سال
بررسي ميزان ايمني در برابر هپاتيت ب متعاقب واکسيناسيون با واکسن نوترکيبمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام1 سال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
کارگاه مدیریت آموزش عالی ویژه معاونان دانشجویی4 روزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران1382


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
اطلس قارچ-شناسي----تالیفانتشارات نوروزيایران1391


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
مصطفی قوامیان- محسن خاکيارزيابي ميزان ايمني¬زايي واکسن نو ترکيب آنتي¬ژن سطحي هپاتيت ب در افراد واکسينه شده گروه پزشکي و پرسنمجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اراک8471386
مصطفی قوامیان- محسن خاکيارزيابي ميزان ايمني¬زايي واکسن نو ترکيب آنتي¬ژن سطحي هپاتيت ب در دانشجويان واکسينه شدهدانشگاه آزاد اسلامي علوم پزشکي مشهد31071386


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد