عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام ساناز
نام خانوادگی سوری
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
شیمی محضمحضالزهرا (س)تهرانایران----1381
شیمیالی تربیت مدرستهرانایران----1384
شیمیالیتربیت مدرستهرانایران----1388


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
مطالعه واکنش وینیل دار شدن C/O در فنولها و نفتولها در مجاورت PPh3کارشناسی ارشددکتر عیسی یاوری
سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از اگزالیل کلرید و مالونیل کلریددکتریدکتر عیسی یاوری


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

عنوان پایان نامهدوره تحصیلی ارائه پایان نامهمحل انجام پایان نامهسمت در پایان نامهتاریخ دفاع از پایان نامه
ساخت و بررسی جدب و واجذب پلیمر قالب یونی فلز نیکل در نوشیدنی های تهیه شده از گیاهان دارویی با استفادکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجرداستاد مشاور----
بهینه سازی مسیر سنتز و سنتز تعدادی از حد واسط های سنتزی پتیدینکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجرداستاد راهنما----
طراحی روش سنتزی و بهینه سازی شرایط سنتز 3,4-دی هیدروکسی مندلیک اسید بعنوان حد واسط مبورین کارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجرداستاد مشاور----
سنتز برخی حدواسطهای مبورینکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجرداستاد مشاور----


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
دانشحوی نمونه دانشگاه الزهراسوابق اموزشی و پژوهشیدانشگاه الزهرا1381
استعداد برتر و درخشاندانشگاه تربیت مدرسدانشگاه تربیت مدرس1387
عضو بنیاد ملی نخبگانسوابق اموزشی و پژوهشیبنیاد ملی نخبگان1390


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
Synthesis of 1,2-dihydroisoquinolin derivatives via the multicomponent reaction between OH-acids, acمجری طرحدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرداتمام یافته6 ماه
سنتز پری گابالینمجری طرحشرکت داروسازی تماداتمام یافته6 ماه


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

منبع ارائه دهنده بودجهشماره گرنتعنوان گرنتبودجه گرنتسمتمدت زمان
بنیاد ملی نخبگان----اعتبار پژوهشی ویژه استادیاران جوان (دکتر اشتیانی)20000000ریال معادل بیست میلیون تومانعامل اجرا طرح به عنوان عضو برگزیده بنیادبدون مدت زمان خاص


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
تعلیم و تربیت 1----دانشگاه آزاد بروجرد----
تعلیم و تربیت 2----دانشگاه آزاد بروجرد----
تعلیم و تربیت 3----دانشگاه آزاد بروجرد----


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Sanaz Souri- Mehdi SirouspourSynthesis of 1,2-dihydroisoquinolin derivatives via the multicomponent reaction between OH-acids, acIranian Journal of Organic Chemistry 1----553-5562011


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Hekmatshoar, R., Souri, S., Rahimifard, M., Faridbod, FNovel synthesis of oxygenated coumarins from substituted phenols mediated by vinyl triphenylphosphonPhosphorus, Sulfur, silicon and the related elements------------2002
Hekmatshoar, R., Souri, S., Faridbod, F.facile and one pot synthesis of 2H-Chromene derivatives mediated by vinyl triphenylphosphonium salt.phosphorus, Sulfur, silicon and the related elements------------2003
Hekmatshoar, R., Souri, S., Rahimifard, M.Silicagel supported Bi(NO3)3,5H2O; an efficient reagent for oxidation of benzoins under microwave irphosphorus, Sulfur, silicon and the related elements------------2004
Hekmatshoar, R., Souri, S., Rahimifard, M.Stereoselective vinylation of methyl-2-hydroxy-3-naphthoate mediated by vinyl triphenylphosphonium sphosphorus, Sulfur, silicon and the related elements------------2004
Yavari, I,Sirouspour, M., Souri,Synthesis of 3-alkylidene-1,2,3,5,6,7-hexahydro-4H-indol-4-Mendeleeve communications ------------2005
Yavari, I., Sirouspour, M., Souri, S.Three-component synthesis of functionalized 5-oxo-4,5-dihydroindeno[1,2-b]pyranesMolecular diversity------------2005
Yavari, I., Souri, S., Sirouspour, M., Djahaniani, H., Nasiri, F.Synthesis of alkyl 3-aryloxypropenoates and alkyl 2-arylacrylates through nucleophilic addition to aSynthesis------------2006
Yavari, I., Souri, S., Sirouspour, M., Djahaniani, H.Vinylphosphonium salt mediated reaction between alkylpropiolates and aminophenols and hydroxyphenolsSynthesis------------2006
Yavari, I., Hazeri, N., Maghsoodlou, M.T., Souri, S.Ph3P catalyzed efficient synthesis of ethyl 2-(acetylanilino)-acrylates and ethyl (E)-3-(acetylaniliJournal of Molecular Catalysis A------------2007
Issa Yavari, Sanaz SouriEfficient Synthesis of Functionalized 2-Pyridones from Malonyl Dichloride, Alkylamines and Dimethyl Synlet------------2008
Issa Yavari*, Zinatossadat Hossaini, Sanaz Souri and Maryam SabbaghanN-Methylimidazole-promoted efficient synthesis of functionalized 1,3-Oxazoline-2-thiones under solveSynlett------------2008
Yavari, I., Souri, S.Synthesis of Functionalized 5-Oxo-2,5-dihydro-1H-pyrroles from Primary Alkylamines, OxalylSynlett------------2008
Yavari, I., Souri, S., Sirouspour, M.Efficient one pot synthesis of unsymmetrical 2-thioparabanic acids frSynlett------------2008
Issa Yavari, Sanaz Souri, Mehdi Sirouspour, Mohammad J. BayatAn efficient synthesis of functionalized 6,10-dioxo-6,10-dihydro-5H-pyrido[1,2-a]quinoxalines and 6,Synlett------------2009
Issa Yavari*, Zinatossadat Hossaini, Sanaz Souri, Samereh SeyfiDiastereoselective synthesis of fused [1,3]thiazolo[1,3]oxazins and [1,3]oxazino[2,3-b][1,3]benzothiMolecular diversity------------2009
Issa Yavari*, Anvar Mirzaee, Zinatosadat hossaini and Sanaz SouriDiastereoselective synthesis of fused [1,3]oxazines from ethyl pyruvate, activated acetylenes and N-Molecular ِDiversity------------2010
Issa Yavari*, Mohammad J. Bayat, Sanaz Souri and Mehdi SirouspourOne-Pot Synthesis of Functionalized 4-Oxo-1,3-thiazinan-5-yl-acetic Acids from Isothiocyanates, PrimHelv. Chem. Acta.------------2009
Issa Yavari, Mehdi Sirouspour, Sanaz SouriAone-pot synthesis of N-alkylthiazoline-2-thiones from CS2, primary amines, and 2-chloro-1,3-dicarboChemical monthly------------2010
Issa Yavari, Mehdi Sirouspour, Sanaz SouriOne pot synthesis of functionalized 4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazinanes from primary amines, CS2 and itacMolecular ِDiversity------------2010
Issa Yavari, Mehdi Sirouspour, Sanaz SouriPotassium thiocyanate-promoted one-pot synthesis of (1,3-diaryl-2,5- dioxoimidazolidin-4-ylidene)acHelv. Chem. Acta------------2010
Issa Yavari, Mehdi Sirouspour, Sanaz SouriA three-component one-pot synthesis of functionalized 5,5- dicyanocyclopenta-1,3-dienes from arylideHelv. Chem. Acta------------2010
Issa Yavari, Mohamad J. Bayat. Mehdi Sirouspour, Sanaz SouriOne-pot synthesis of highly functionalized 1,2-dihydropyridines from primary alkylamines, alkyl isocTetrahedron------------2010
Maryam Sabbaghan, Issa Yavari, Zinat hossaini, Sanaz SouriA novel one-pot synthesis of substituted quinolinesHelv. Chem. Acta------------2010
Issa Yavari, Mehdi Sirouspour, Sanaz SouriDomino Michael–O-alkylation: one-pot synthesis of dialkyl 4-oxo-2,3-dihydro-2,3-furandicarboxylatesMolecular ِDiversity------------2011
Issa Yavari, Mehdi Sirouspour, Sanaz Souri, Farough Nasiri, Hoorieh DjahanianiRing Inversion in Two Sterically hindered (Z,Z)-Cycloocta-1,3-dienesJordan Journal of Chemistry------------2007
Yavari, I., Souri, S., Sirouspour, M.Novel synthesis of oxygenated coumarins from substituted phenols mediated by vinyl triphenylphosphonPhosphorus, Sulfur, silicon and the related elements------------2002