عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام مهدی
نام خانوادگی سیروس پور
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
شیمی محضمحضلرستانخرم آبادایران----1380
شیمیالیتربیت مدرستهرانایران----1384
شیمی الی تربیت مدرستهرانایران----1388


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
سنتز و مطالعه دینامیک NMR مشتقات پر استخلاف سیکلو اکتا-1و3-دی انکارشناسی ارشددکتر عیسی یاوری
سنتز ترکیبات جدید هیتروسیکلی و کربوسیکلی با استفاده از واکنش های چند جزئی در مجاورت پتاسیم تیوسیاناتدکترادکتر عیسی یاوری


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

عنوان پایان نامهدوره تحصیلی ارائه پایان نامهمحل انجام پایان نامهسمت در پایان نامهتاریخ دفاع از پایان نامه
بهینه سازی مسیر سنتز و سنتز تعدادی از حد واسط های سنتزی پتیدینکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردمشاور----
طراحی روش سنتزی و بهینه سازی شرایط سنتز 3,4-دی هیدروکسی مندلیک اسید بعنوان حد واسط مبورین کارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردراهنما----
سنتز برخی حدواسطهای مبورینکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردراهنما----


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدیر گروهدانشگاه آزاد بروجرد13911393


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
دانشحوی نمونه دانشگاه تربیت مدرسسوابق اموزشی و پژوهشیدانشگاه تربیت مدرس1384


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
Synthesis of 1,2-dihydroisoquinolin derivatives via the multicomponent reaction between OH-acids, acهمکار طرحدانشگاه ازاد بروجرداتمام یافته6 ماه
سنتز پری گابالینمجریشرکت داروسازی تماداتمام یافته6 ماه


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
تعلیم و تربیت 1----دانشگاه آزاد بروجرد----
تعلیم و تربیت 2----دانشگاه آزاد بروجرد----
تعلیم و تربیت 3----دانشگاه ازاد بروحرد----


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Sanaz Souri- Mehdi SirouspourSynthesis of 1,2-dihydroisoquinolin derivatives via the multicomponent reaction between OH-acids, acIranian Journal of Organic Chemistry 1----553-5562011
Yavari, I., Sirouspour, M., Souri, S.three-component synthesis of functionalized 5-oxo-4,5-dihydroindeno[1,2-b]pyranesMolecular diversity------------2005
Yavari, I., Souri, S., Sirouspour, M., Djahaniani, H., Nasiri, F.Synthesis of alkyl 3-aryloxypropenoates and alkyl 2-arylacrylates through nucleophilic addition to aSynthesis------------2006
Yavari, I., Souri, S., Sirouspour, M., Djahaniani, H.Vinylphosphonium salt mediated reaction between alkylpropiolates and aminophenols and hydroxyphenolsSynthesis ------------2006
Issa Yavari, Mehdi Sirouspour, Sanaz Souri, Farough Nasiri, Hoorieh DjahanianiRing Inversion in Two Sterically hindered (Z,Z)-Cycloocta-1,3-dienesJordan Journal of Chemistry------------2007
Issa Yavari, Sanaz Souri, Mehdi Sirouspour, Mohammad J. BayatAn efficient synthesis of functionalized 6,10-dioxo-6,10-dihydro-5H-pyrido[1,2-a]quinoxalines and 6,Synlett------------2009
Issa Yavari*, Mohammad J. Bayat, Sanaz Souri and Mehdi SirouspourOne-Pot Synthesis of Functionalized 4-Oxo-1,3-thiazinan-5-yl-acetic Acids from Isothiocyanates, PrimHelv. Chem. Acta.------------2010
Issa Yavari, Mehdi Sirouspour, Sanaz SouriA one-pot synthesis of N-alkylthiazoline-2-thiones from CS2, primary amines, and 2-chloro-1,3-dicarbChemical monthly------------2010
Issa Yavari, Mehdi Sirouspour, Sanaz SouriOne pot synthesis of functionalized 4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazinanes from primary amines, CS2 and itacMolecular Diversity------------2010
Issa Yavari, Mehdi Sirouspour, Sanaz SouriPotassium thiocyanate-promoted one-pot synthesis of (1,3-diaryl-2,5- dioxoimidazolidin-4-ylidene)acHelv. Chem. Acta------------2010
Issa Yavari, Mehdi Sirouspour, Sanaz Souri A three-component one-pot synthesis of functionalized 5,5- dicyanocyclopenta-1,3-dienes from aryliHelv. Chem. Acta.------------2010
Issa Yavari, Mohamad J. Bayat. Mehdi Sirouspour, Sanaz SouriOne-pot synthesis of highly functionalized 1,2-dihydropyridines from primary alkylamines, alkyl isocTetrahedron------------2010
Issa Yavari, Mehdi Sirouspour, Sanaz SouriDomino Michael–O-alkylation: one-pot synthesis of dialkyl 4-oxo-2,3-dihydro-2,3-furandicarboxylatesMolecular Diversity------------2011


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Yavari, I,Sirouspour, M., Souri,Synthesis of 3-alkylidene-1,2,3,5,6,7-hexahydro-4H-indol-4-Mendeleeve communications ------------2005