عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام رضا
نام خانوادگی یاری
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
زیست شناسیمیکروبیولوژیدانشگاه آزادقمایران----1375
زیست شناسیعلوم سلولی ملکولیرازیکرمانشاهایران----1383
زیست شناسیعلوم سلولی ملکولیعلوم و تحقیقاتتهرانایران----1390


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
مطالعه توليد آنزيمهاي سلولازي و شناسايي ژنهاي اندوگلوکاناز و بتاگلوکوزيداز در جدايه هاي باکتري سلولوموناس Cellulomonas spکارشناسی ارشددکتر زمانی، دکتر مطلبی
بررسي تنوع سوماکلونال در چند رقم گياه زيتون خوراکي (Olea europaea L.) و زيتون وحشي (Olea cuspidata) باززايي شده از طريق کشت بافت با استفاده از مارکرهادکتریدکتر شیدایی، دکتر فراهانی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

عنوان پایان نامهدوره تحصیلی ارائه پایان نامهمحل انجام پایان نامهسمت در پایان نامهتاریخ دفاع از پایان نامه
بررسی پلی مرفیسم ژن DGAT1 در گوسفند نژاد مهربان با استفاده از روش PCR-RFLPکارشناسی ارشددانشگاه آزاد بروجرداستاد راهنما1392
بررسی پلی مرفیسم ژن DGAT1 در گوسفند نژاد کلکوهی با استفاده از روش PCR-RFLPکارشناسی ارشددانشگاه آزاد بروجرداستاد راهنما1392
بررسي تنوع ژنتيکي باکتري هاي اشريشيا کلي جدا سازي شده از عفونت هاي ادراري سطح شهر قم با استفاده از رکارشناسی ارشدآزاد واحد قماستاد مشاور1392


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
13مین کتاب سال دانشجوییدانشگاه تربیت مدرسجهاد دانشگاهی1387
روز معلمواحد قمریاست دانشگاه1388


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

نام مجمعنوع همکاری وسمتمحل فعالیت مجمعشروع عضویتپایان عضویت
انجمن ایمنی زیستیعضو هیات علمیتهران13831393
انجمن گیاهان داروییعضو عادیتهران13891393
انجمن ژنتیکعضو عادیتهران13891393


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
معرفي برخي بيماريهاي عصبي-عضلاني متأثر از فرايند پيري سلولي و نقش بيوتکنولوژي در شناسايي، درمان و يااولين همايش بين المللي و پنجمين همايش سالانه بيماريهاي نوروژنتيکبیمارستان امام خمینی(ره) تهران1390
آخرين يافته ها از ژنهاي مهم در ايجاد ناهنجاريهاي نوروژنتيک در بيماريهاي موتونورون، عضلاني و اعصاب محاولين همايش بين المللي و پنجمين همايش سالانه بيماريهاي نوروژنتيکبیمارستان امام خمینی(ره) تهران1390
معرفي روش نوين استخراج DNA از بافتهاي پارافينهاولين همايش استاني يافته هاي نوين علوم آزمايشگاهي بالينيدانشگاه آزاد واحد قم1386
بررسي رابطه فيلوژنتيکي چند رقم گياه زيتون خوراکي Olea europaea L. و سه جمعيت وحشي از استان هرمزگان بهفتمين همايش ملي بيوتکنولوژيپژوهشکده نیرو تهران1390
تولید آنزیمهای سلولازی و تشخیص ژنهای بتا1و4-گلوکاناز و بتا1و4-گلوکوزیداز در جدایه های باکتری سلولومودوازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسیدانشگاه رازی کرامانشاه1383
Study of somaclonal variation in Long-term micropropagated shoots of 4 olive tree cultivars in Iranبیست و هشتمین کنگره باغبانیپرتقال شهر لیسبون2010


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

نام مجلهمحل انتشار مجلهنوع همکاری با مجلهشروع همکاریپایان همکاری
مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی ملکولی پرنددانشگاه آزاد واحد پرندداور، نویسنده13911393
African Journal of Biotechnologyنیجریهداور، بورد ویرایشی13891393
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي فسا ایرانداور13901393


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
آموزش ضمن خدمت----دانشگاه آزاد بروجرد1386
آموزش ضمن خدمت----ادارات استان قم1379
آموزش ضمن خدمت----سازمان بازرسی و نظارت کل کشور، تهران1379


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
هم اندیشی اساتیدپیوستهدانشگاه آزاد بروجرد1391 تاکنون
آشنايي با تکنيک RT-PCRدو روزهانجمن ژنتیک ایران1387
برگزاری کارگاه PCRدو روزهواحد قم1392


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
مجموعه تستهاي ايمونولوژي همراه با پاسخهاي تشريحيعلی جوادی، محسن زرگرتالیفنامدارقم، ایران1387
جنين شناسي توصيفيعلی امینی، ابراهیم چراغیتالیفواحد بروجردبروجرد، ایران1390
بيوشيمي انتقال و تنظيم پيام در سلولمحسن زرگرترجمهنامدارقم، ایران1386


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Mohammadi, A., Mirzaei, F., Moradi, MN., Jamshidi, M., Yari, R., Ghiasvand, T., Rezaii, A. and Abbasi OshaghiEffect of flaxseed on serum lipid profile and expression of NPC1L1, ABCG5 and ABCG8 genes in the intAviceena Journal of Medical Biochemistry111-62013
رضا یاریپيري سلولي و بيوتکنولوژيتازه هاي بيوتکنولوژي سلولي و ملکولي1426-271390
Mohammadi, A., Mirzaei, F., Jamshidi, M., Yari, R., Pak, S., Noori Sorkhani, A., Norouzian, P., Abdolkarimi, V. and Abbasi OshaghiThe In Vivo biochemical and oxidative changes by Ethanol and Opium consumption in Syrian HamstersInternational Journal of Biology5414-222013
Mohammadi, A., Mirzaei, F., Jamshidi, M., Yari, R., Pak, S., Norouzian, P., Abdolkarimi, V. and Abbasi OshaghiInfluence of flaxseed on lipid profiles and expression of LXRα, in intestine of diabetic ratInternational Journal of Biology5423-282013
Farahani, F., Yari, R. and SheidaiMolecular, C-value and morphological analyses of somaclonal variation in three olive cultivarsAfrican Journal of Plant Science59493-4992011
Farahani, F., Yari, R. and SheidaiSomaclonal variation in Dezful cultivar of olive (Olea europaea subsp. europaea)Gene Conserve1039216-2332011


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Yari, R., Farahani, F., Sheidai, M., Montasser Kouhsari, S. and Fahimi, HThe effects of prolonged vegetative reproduction of the two Iranian olive cv. Tree cultivars (DezfulAfrican Journal of Biotechnology10459076-90812011
Yari, R., Farahani, F. and Sheidai, M.Study of morphological traits changes in prolonged vegetative reproduction of three olive tree cultiAfrican Journal of Agricultural Research6296320-63252011
Moradi-Sardareh, H., Mohammadi, N., Oubari, F., Nikbakht, M.R., Hosseini Kia, R., Farnoosh, G.R., Yari, R., Mirzaei, F. and Hassanpour, K.Biochemical factors, MDA levels and Antioxidant activity in Opium addicted HamstersInternational Research Journal of Biological Sciences3221-242014
Mohammadi, A., Yari, R., Farnoosh, G.R., Abbasi Oshaghi, E.Effect of Ezetimibe on some biochemical factors and expression of Intestinal Scavenger receptor clasInternational Research Journal of Biological Sciences3310-132014
Mohammadi, A., Farnoosh, G.R., Hosseini Kia, R., oubari, F., Hassanpour, K., Moradi-Sardareh, H., Mohammadi, N., Abbasi Oshaghi, E. and Yari, RThe In Vivo Biochemical and Oxidative Change by Garlic and Ezetimibe Combination in HypercholesterolInternational Research Journal of Biological Sciences3447-512014