عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام زهره
نام خانوادگی فائزی زاده
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
کارشناسی زيست شناسی عمومیدانشگاه شهيد چمران اهوازاهوازایران----1377
کارشناسی ارشد بيوشيمیبالينیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهوازایران----1383
دکتری بيوشيمیبالينیدانشگاه تربيت مدرستهرانایران----1391


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسي اثر يون مس بر زيرگونه هاي ليپوپروتئين(a) در سرم انسانکارشناسی ارشددکتر منيژه کدخدايي اليادرانی
بررسی اثر سيليمارين بر ميزان فعاليت آنزيم تلومراز و ميزان بيان mRNA ژن کد کننده زير واحد کاتاليتيک آنزيم تلومراز (hTERT) در رده سلول لوسمی انسان (K562دکتریدکتر سيد عليرضا مصباح نمين


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدير گروهگروه علوم آزمايشگاهی- دانشکده پيراپزشکی1391تا کنون


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
دانشجوی نمونه کشوریتهرانرياست جمهوری1383
دانشجوی پژوهشگر برتراهوازمعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی جندی شاپور اهواز1383
استاد پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردمعاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1386-1388-1389-1390-1391-1392


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسي اثر ويتامين C بر اكسيداسيون زيرگونه Lp(a)Lys- مجری طرحدانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهوازاتمام یافتهیکسال
بررسي اثر عصاره آلکالوئيدي و فلاونوئيدي گلبرگهاي گل شقايق بر محيط کشت باکتري پنوموکوکمجری طرحدانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهوازاتمام یافتهیکسال
بررسي فعاليت آنزيم L- آمينو اسيد اکسيداز در زهر عقرب مزوبوتوس اپيوس Mesobuthus) eupeus)مجری طرحدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرداتمام یافتهدو سال
بررسي اثركاتچين، كافئين و اسيدگاليك بر روي واكنش گليكوزيلاسيون آلبومين در In vitro همکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافتهیکسال
تعيين مقدار كاتچين، كافئين ، اسيدگاليك و 3و5-دي هيدروكسي بنزوئيك اسيد موجود در سه نوع چاي خارجي موردهمکاردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرداتمام یافتهیکسال
تهيه نانو کپسول هاي حاوي آنتي بيوتيك آمفوتريسين B و بررسي اثرات ضد قارچي آن بر روي قارچ کانديداآلبيهمکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافتهدو سال
تهيه و بررسي اثر ليپوزوم‌هاي حاوي آنتي‌بيوتيك‌هاي سيپروفلوكساسين و كربنيسيلين بر روي محيط كشت باكتريهمکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافتهدو سال
تهية انسولين خوراكي به شکل نانو کپسول و بررسي كارايي آن بصورت برون تن (In vitro) و درون تن (In vivoهمکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافتهدو سال
عنوان توليد آنزيم صنعتي گزيلاناز (EC:3.2.1.8)از باكتري باسيلوس استئاروترموفيلوس (ATCC 12980)و بررمجری طرحدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافته3 سال
تعيين مقدار كاتچين و اسيد گاليك موجود در چهار رقم ميوه انگور كشت شده در ايران به وسيله كروماتوگرافي مجری طرحدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافتهیکسال
تهيه و بررسي اثرات ضد باکتريايي نانوليپوزمهاي حاوي اسيد گاليک پوشيده شده با يونهاي مس بر روي باکتري همکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافتهیکسال
تهيه نانوليپوزمهای هدفدار حاوی اپی گالوکاتچين گالات و بررسی اثرات ضد باکتريايی آن بر روی باکتری مقاوهمکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافتهیکسال
بررسي مکانيسم اثر ليکوپن بر فعاليت آنزيم تلومراز در رده سلول لوسمي انسان (K562مجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافتهیکسال
تهيه نانوليپوزمهای حاوی سيليمارين و بررسی اثرات ضد باکتريايی آن بر روی باکتری مقاوم به آنتی بيوتيک امجری طرحدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافتهیکسال
بررسی اثر سيانيدين و دلفينيدين بر واکنش گليکه شدن آلبومين و هموگلوبين A در شرايط برون تن همکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافتهیکسال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
پانزدهمين کنفرانس ملی و سومين کنفرانس بين المللی زيست شناسی ايران3روزدانشگاه تهران1387
سی امين کنگره FEBS و نهمين کنفرانس IUBMB3روزمجارستان1383
دومين کنگره علوم زيست شناسی2روزايران1387
کارگاه Real Time PCR2روزدانشگاه تربيت مدرس1389
کارگاه وسترن بلات2روزدانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی1390


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
بيوشيمی عمومی جلد 1و 2امير قريب- زهره فائزی زادهتاليفانتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردبروجرد- ايران1388
بيوشيمی بالينی (روشها و تفسيرها)امير قريب- زهره فائزی زادهتاليف و ترجمهنشر نويسندهبروجرد- ايران1389


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
حسن محمد اصغری، امير قريب، زهره فائزی زاده بررسي کارايي و سميت نانوكپسول هاي حاوي آمفوتريسينB در شرايط آزمايشگاهیمجله علمی پژوهشی علوم پزشکی دانشگاه تربيت مدرس1331-101389
امير قريب، زهره فائزی زاده بررسی کارايی فيزيولوژيکی نانوليپوزومهای انسولين خوراکی تهيه شده در شرايط in vivoمجله علمی پژوهشی فيزيولوژی و فارماکولوژی15157-651390
حسن محمد اصغری، امير قريب، زهره فائزی زاده بررسی اثر ضد قارچی و سميت نانوکپسولهای پلی لاکتيد-گليکوليد حاوی آمفوتريسين B به فرم پودر خشک در شرايمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايلام18319-281389
منيژه کدخدايي اليادرانی، زهره فائزی زاده اثر تغيير شيميايي ناشي از اکسيداسيون به وسيله مس بر عمل اتصال به ليزين ليپوپروتئين aمجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني شهيد بهشتي83223-2291385
منيژه کدخدايي اليادرانی، زهره فائزی زاده جدا سازي زيرگونه هاي ليپوپروتئين(a) سرم انسان با استفاده از کروماتوگرافي با ميل ترکيبي ليزين سفاروزمجله دانشکده پزشکي اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني استان اصفهان237915-201384
امير قريب، زهره فائزی زاده تهيه نانوليپوزوم هاي انسولين خوراکي با فرمولاسيوني جديد و بررسي کارايي آن در شرايط in vitroمجله علوم پزشکي دانشگاه آزاد مشهد63161-1701389
امير قريب، زهره فائزی زاده، محمدرضا مهرابی، محسن ميرزايي بررسي اثرکاتچين، کافئين و اسيد گاليک بر روي واکنش گليکوزيلاسيون آلبومين در in vitro مجله دانشور دانشگاه شاهد16151-561387
امير قريب، زهره فائزی زاده، محسن ميرزايي تخليص آنزيم گزيلاناز (EC:3.2.1.8) از باكتري باسيلوس استئاروترموفيلوس (ATCC12980) و بررسي اثر آن در مجله زيست شناسی ايران242208-2171390
زهره فائزی زاده، امير قريب، رامين سراوانی، مسعود گودرزی بررسی اثر ليکوپن بر ميزان فعاليت آنزيم تلومراز در رده سلول لوسمی انسان K56مجله علمی پژوهشی فيض کاشان165398-4051391


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Gharib A, Faezizadeh Z, Mohamad Asghari H Preparation and antifungal activity of spray-dried amphotericin B-loaded nanospheresDARU Journal of Pharmaceutical Sciences195351-3552011
Gharib A, Faezizadeh Z, Godarzee M. In vitro and in vivo activities of ticarcillin-loaded nanoliposomes with different surface charges aDARU Journal of Pharmaceutical Sciences20141-492012
Gharib A, Faezizadeh Z, Mesbah Namin, S.A In vitro and in vivo antibacterial activities of cyanidinum chloride-loaded liposomes against a resiPlanta Medica7919-152013
Faezizadeh Z, Mesbah-Namin R, Allameh AA The effect of silymarin on telomerase activity in the human leukemia cell line K562Planta Medica789899-9022012
Gharib A, Faezizadeh Z, Godarzee M Therapeutic efficacy of epigallocatechin gallate-loaded nanoliposomes against burn wound infection bSkin Pharmacol Physiol.26263-752013
Gharib A, Faezizadeh Z. Anti-telomerase activity of novel lycopene-loaded nanospheres in the human leukemia cell line K562Pharmacog. Mag.1034157-1632014
Gharib A, Faezizadeh Z, Godarzee M Treatment of diabetes in the mouse model by delphinidin and cyanidin hydrochloride in free and liposPlanta Medica79171599-16042013