عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام احمد
نام خانوادگی شاهسواران
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
ریاضی کاربردی----دانشگاه گیلانرشتایران----1380
ریاضی کاربردی----دانشگاه تربیت معلم تهرانتهرانایران----1383
ریاضی کاربردی----دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهرانتهرانایران----1387


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
Some Large Scale Matrix Computation Problemsکارشناسی ارشددکتر اسماعیل بابلیان
Numerical Solution of Integral Equation Using Haar Waveletsدکتریدکتر اسماعیل بابلیان-دکتر خسرو مالک نزاد


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

عنوان پایان نامهدوره تحصیلی ارائه پایان نامهمحل انجام پایان نامهسمت در پایان نامهتاریخ دفاع از پایان نامه
روش اختلال هموتوپي براي معادلا فيشرکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی بروجرداستاد راهنما1392
محاسبات عددي سيستم معادلات انتگرال با استفاده از موجك لژاندرکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی بروجرداستاد راهنما1392
حل عددي معادلات انتگرال فردهلم – ولترا با استفاده از روشهاي هم محلي و گالركينکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی بروجرداستاد راهنما1392
يك روش قوي براي حل سيستم هاي معادلات انتگرال – ديفرانسيلکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی بروجرداستاد راهنما1392
روش عددي بر مبناي موجك هار براي مسايل مقدار اوليه و مقدار مرزي مرتبه سومکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی بروجرداستاد راهنما1392
يك تكنيك جديد براي سيستم هاي معادلات انتگرال آبل – ولتراکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی بروجرداستاد راهنما1392
ارزيابي جواب معادلات انتگرالي بر مبناي توابع انتقال يافته چبيشف و روش كوادراتورکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی بروجرداستاد راهنما1392
يك روش مناسب براي حل معادلات انتگرال آبل خطي و غير خطي با استفاده از روش تجزيه ادومينکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی بروجرداستاد راهنما1392
روش منظم سازي معادلات انتگرال فردهلم نوع اول و ولتراکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی بروجرداستاد راهنما1392


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
عضو ثابت شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد13861387
رييس باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1386----
رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات بروجردواحد علوم وتحقيقات بروجرد13891392
مدير گروه كارشناسي ارشد رياضي كاربردي واحد علوم وتحقيقات بروجرد دانشگاه آزاد واحد بروجرد1389تا کنون
معاون پژوهشي و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1392تا کنون


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجردمعاونت پژوهشی1390
پژوهشگر برترواحد علوم وتحقيقات بروجردمعاونت پژوهشی1391
پژوهشگر برتردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردمعاونت پژوهشی1392
مقاله برتردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردمعاونت پژوهشی1393


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
Application of the Haar Wavelets for Solution Of Linear Integral Equationsمجری طرحدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافته12 ماه
Lagrange Interpolation to Compute the Numerical Solutions of Differential, Integral and Integro-Diffمجری طرحدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافته12 ماه
Application of Haar Wavelets to Solve Nonlinear Fredolm Integral Equations and Integro Differential مجری طرحدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافته12 ماه
Numerical Solution of Nonlinear Fredholm Integral Equation Using Positive Definite Functionsمجری طرحدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرداتمام یافته12 ماه
Application of Bernestein Polynomials for Numerical Solution of Volterra Integral Equationsمجری طرحدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافته12 ماه
Solution of Nonlinear Volterra Fredholm Integro Differential Equations by Hybrid Block Pulse Functioمجری طرحدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافته12 ماه


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
مهارتهاي تعليم و تربيت 1و2و3----دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1384
آموزش تدوين برنامه درسي----دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388
آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي----دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Babolian, ShahsavaranNumerical Solution of Nonlinear Fredholm and Volterra Integral Equations of the Second Kind Using HaJournal of Science, Tarbiat Moallem University----3213-2222007
Shahsavaran, BabolianComputational Method for Solving Nonlinear Fredholm Integral Equations of Hammerstein Type Based on Mathematics Scientific Journal----5137-1452009
ShahsavaranNumerical Approach to Solve Second Kind Volterra Integral Equations of Abel Type Using Block Pulse FApplied Mathematical Sciences----5685-6962011
Shamivand, Tari, ShahsavaranSolution to Fredholm Fuzzy Integral Equation with Degenerate KernelInt. J. Contemp. Math. Science----6535-5432011
ShahsavaranNumerical Solution of Linear Volterra and Fredholm Integro Differential Equations Using Haar WaveletMathematics Scientific Journal----685-962010
Shahsavaran, BabolianNumerical Implementation of an Expansion Method for Linear Volterra Integral Equations of the SecondInt. J. Applied Mathermatics and Computation----31-82011
ShahsavaranHaar Wavelet Method to Solve Volterra Integral Equations with Weakly Singular Kernel by Collocation Applied Mathematical Sciences----653201-32102011
ShahsavaranNumerical Solution of Nonlinear Fredholm-Volterra Integtral Equations Via Piecewise Constant FunctioAmerican Journal of Computational Mathematics----1134-1382011
ShahsavaranSpecial Type of Second Kind Volterra Integro Differential Equation Using Piecewise Constant FunctionApplied Mathematical Sciences----7349-3552012
ShahsavaranOn the Convergence of Lagrange Interpolation to Solve Special Type of Second Kind Fredholm Integro DApplied Mathematical Sciences----7343-3482012
Ahmad Shahsavaran, Akbar ShahsavaranNumerical Approach to Solve Second Kind Nonlinear Integral Equations Using Lagrange Functions, AppliApplied Mathematical Sciences----18893-8992012
Ahmad Shahsavaran, Akbar ShahsavaranApplication of Lagrange Interpolation for Nonlinear Integro Differential Quations, Applied MathematiApplied Mathematical Sciences----18887-8922012
Ahmad Shahsavaran, Akbar ShahsavaranProperties of Bpfs For Approximating the Solution of Nonlinear Fredholm Integro Differential EquatioApplied Mathematical Sciences----321563-15692012
Shamivand, ShahsavaranNumerical Solution of Hammerstein Fredholm and Volterra Integral Equation of the Second Kind Using BMathematics Scientific Journal----299-1092011
Ahmad Shahsavaran, Akbar ShahsavaranEvaluating the Solution for Second Kind Nonlinear Volterra Fredholm Integral Equations Using Hybrid Theory of Approximation and Applications----179-932013
Ahmad Shahsavaran, Akbar Shahsavaran, Forough FotrosNumerical Approach to Solve Second Kind Singular Integral Equations with Logarithmic Singularities UInternational Journal of Mathematical Modelling & Computation----175-902014
Shahsavaran, Moazami, MoradtalabSolving Abel Integral Equation of the First Kind Using Piecewise Constant Functions and Taylor ExpanIranian Mathematics Conference, Sharif University------------2009
Paripour1, Zarei, ShahsavaranNumerical solution for a system of fuzzy nonlinear equationsJournal of Fuzzy Set Valued Analysis--------1-102014
Moazami, ShahsavaranA Retrial Queue with Fuzzy ParamerersIslamic Azad University, Shiraz Science and Research Branch------------2009
احمد شاهسواران-زهره ایروانی- علی قاسمی کیاارزیابی کارایی واحدها در حضور زیر واحدها با استفاده از GDEAدانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان----------------


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Babolian, ShahsavaranNumerical Solution of Nonlinear Fredholm Integral Equations of the Second Kind Ssing Haar WaveletsJ. Comput. Appl. Math----22587-952009
Zakaeie, Pripour, ShahsavaranA NUMERICAL METHOD FOR SOLVING FREDHOLM INTEGEAL EQUATION BY USING HAT BASIS FUNCTIONSINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES----4557-5642014