عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام زیبا
نام خانوادگی لطیفیان
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
ماماییماماییکرمانکرمانایران----1375
ماماییبهداشت مادر وکودکایرانتهرانایران----1381


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسی علل انجام سزارین ومطابقت معیارهای لزوم انجام ان باشواهد علمیکارشناسی ارشدملک تاج مشک بید حقیقی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
مقایسه میزوپروستول باپلاسبو وداروهای اکسی توسیک در کنترل خونریزی پس از زایمانکنگره عوارض وخونریزیهای پس از زایماناهواز1391
اثرات روانی توبکتومی برزنان تحت پوشش سمینار پرستار ماما وپژوهشگلستان1390
تاثیرحضور مادران براموزش رفتارهای پیشگیری کننده از استئوپورزسمینار پرستار ماما وپژوهشگلستان1390


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
مدیریت رفتار سازمانیاموزشیبروجرد1388
اشنایی با قوانین وایین نامه های پژوهشیپژوهشیبروجرد1388
تربیت مدرس تخصصی کار افرینیاموزشیبروجرد1388


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
تعامل استادان با نهاد معظم رهبری5 ساعتدانشگاه آزاد بروجرد1392
اشنایی با نرم افزار word24دانشگاه آزاد بروجرد1387
دوره امزش نگارشcv8 ساعتدانشگاه آزاد بروجرد1388


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد