عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام مهین
نام خانوادگی دارابی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
شیمیکاربردیصنعتی خواجه نصیرطوسیتهرانایران----1377
شیمیتجزیهبوعلی سیناهمدانایران----1380


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
مطالعه هدایت سنجی تشکیل کمپلکس یونهای امونیوم و الکیل امونیوم با چند کراون اتر استخلاف دار در مخلوطهای دوتایی استونیتریل- دی متیل سولفوکسایدکارشناسی ارشددکترمعصومه حسنی دکترمجتبی شمسی پور


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدیر گروهگروه شیمی واحد بروجرد13881390
مدیر گروهگروه شیمی واحد بروجرد13921393


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

نام مجمعنوع همکاری وسمتمحل فعالیت مجمعشروع عضویتپایان عضویت
دفترشورای فرهنگی دانشگاهعضو دفترزیرنظرمعاونت فرهنگی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بروجرد1392تا کنون
بسیج اساتیدعضو بسیج بسیج دانشگاه ازاداسلامی واحد بروجرد1391تا کنون


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسی کیفیت شیمیایی منابع اب و اب شرب بروجرد (نیترات-سختی-کلر-اهن-قلیائیت-PH)ومقایسه با استانداردهایمجری طرحدانشگاه ازاد اسلامی واحد بروجرداتمام يافته1سال
اندازه گیری میزان فلوئور-لیتیم-سدیم-پتاسیم-سیلیس منابع اب واب شرب بروجردومقایسه با استانداردهای کشورمجری طرحدانشگاه ازاد اسلامی واحد بروجرداتمام يافتهیکسال و 6 ماه


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
اشنایی با کامپیوتر و مقدمات ویندوز XPعالیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1386/6/29
مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسیعالیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1386/6/29
اشنایی با نرم افزارSPSSپیشرفتهعالیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387/11/10
اشنایی با نرم افزارSPSSپیشرفتهعالیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387/10/23
امار مقدماتیعالیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387/11/8
اموزش تدوین برنامه درسیعالیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388/3/18
اشنایی با نرم افزار Wordعالیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387/10/16
اصول فن ترجمهعالیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1386/11/21
اشنایی مقدماتی با نرم افزارEXCELعالیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1390/10/21


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
نحوه تعامل استادان با نهادمقام معظم رهبری دردانشگاه5 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1392/12/18
نقش استادان در تحکیم روابط خانواده4 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردد1393/2/14
مهارتهای قبل-حین و بعداز ازدواج6 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1392/10/4


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
مهین دارابی شبنم جهانی زاده مهدیه چگنی تعیین شاخص های شیمیایی وفیزیکی منابع و اب شرب شهر بروجردبااستفاده ازانالیزاجزاء اصلی(PCA)وانالیزفاکتمجله علوم ازمایشگاهی82----1393


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
M.Hasani M.Darabi M.Shamsipur Conductance Study of Complexation of Ammonium and Alkylammonium Ions With Substituted CPolish J.Chem----77345-3542003