بخشنامه های پژوهشی


توضیحاتتاریخ بخشنامه
ظرفیت مشاوره و راهنمایییکشنبه 03 - خرداد - 1394 بخشنامه
شاخص هایی برای شناخت مجلات جعلییکشنبه 03 - خرداد - 1394 بخشنامه
بخشنامه با موضوع تشویق مقاله ها و آدرس دهی جدید یکشنبه 03 - خرداد - 1394 بخشنامه
بخشنامه با موضوع پسا دکترایکشنبه 03 - خرداد - 1394 بخشنامه
بخشنامه باموضوع شیوه نامه تشکیل قطب های علمی باتوجه به تاکیدبرتشکیل قطب های علمی دربرنامه های راهبردی پژوهش وفناوری دانشگاه آزاداسلامی،آیین نامه"تشکیل وفعالیت های علمی"که درتاریخ 1393/07/01به تاییدیکشنبه 03 - خرداد - 1394 بخشنامه
چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي و تخصصيیکشنبه 03 - خرداد - 1394 بخشنامه
شيوه نامه تشويق مقاله هاي علمي دانشگاه آزاد اسلاميیکشنبه 03 - خرداد - 1394 بخشنامه
شیوه نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی کشوردوشنبه 04 - خرداد - 1394 بخشنامه
حق الزحمه استادان راهنما ، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد ، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری تخصصیدوشنبه 04 - خرداد - 1394 بخشنامه
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش بین المللی معتبر خارج از کشوردوشنبه 04 - خرداد - 1394 بخشنامه
12