اعضاي هيئت رئیسه

نامنام خانوادگیرشتهنوع همکاریمدرک تحصیلیپست الکترونیک
احمدسيفشيميتمام وقتدكتري تخصصيahmaseif@yahoo.com
خلیلنبی زادهریاضیتمام وقتدکتریKhalilNabi1352@yahoo.com
احمدشاهسوارانریاضیتمام وقتدکتریaShahsavaran@iaub.ac.ir
داودگاپلهعمرانتمام وقتلیسانس 
سید علینقی زاده موسویمدیریتتمام وقتفوق لیسانس 
رضاصابونچیتربیت بدنیتمام وقتدکتریSaboonchi.Reza@yahoo.com
جعفرحیدریعلوم قرآنیتمام وقتدکتریJh_4603@yahoo.com