اعضاي هيئت علمي


نامنام خانوادگيرشتهمدركمرتبه وضعيت سوابقرزومه
میتراگودرزیپرستاریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
مصطفیقوامیانمیکرو بیو لوژیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمدتقیگودرزیادبیات فارسیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
حجت الهغ منیریادبیات فارسیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
محمدرضاساکیزبان وادبیات فارسیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
محمدصادقتفضلیادبیات فارسیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
غلامرضاتمیمی تواندشتیادبیات فارسیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
فوزیهپارساادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
شهلاعظیمیادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمدرضایاراحمدیادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
بهمنزرین جوئیادبیات انگلیسیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
لیلابرادران جمیلیادبیات انگلیسیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
شهرامافروغهزبان انگلیسیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
فیروزههدایتیادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
جعفرحیدریمعارف اسلامیکارشناسی ارشد پیوستهمربی   رزومه
محمدجعفرمهدیانمدیریت آموزشیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
ناصرجواهری زادهمدیریت آموزشیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
کورشگودرزیروانشناسی تربیتیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
عبدالکریمچهرگانی رادعلوم گیاهیدکترای تخصصیدانشیار   رزومه
گودرزمحسنی روزبهانیشیمی معدنیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
عبدالمحمدع بلوریشیمی - آلیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
حسینلاری یزدیعلوم گیاهیدکترای تخصصیدانشیار   رزومه
احمدسیفشیمی فیزیکدکترای تخصصیدانشیار   رزومه
شهرامنخجواناصلاح نباتاتدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
حمیدرضامحرابیعلوم مرتعدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
منصورسراجوقیزراعتدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
داودمدیریدامپزشکیدکتری حرفه ایمربی   رزومه
علی اکبرهرندیمدیریت - دولتیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمدرضاستایشمدیریت بازرگانیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
داوررشنوحسا بداریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
سیدمحمدسعیدصفاکیشمدیریت صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمدحسنجنانیحسابداری مالیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
احمدهمت فرفیزیولوژی ورزشیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
بیژنگودرزیتربیت بدنیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمودهمت فرمدیریت مالیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
غلامرضاگردانادبیا ت فارسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمدنیکروانتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محسنحمیدیکتابداری واطلاع رسانیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
عاطفهسالمیزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمدمهدیدهشیریعلوم گیاهیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
اعظمجعفریماماییکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
فریدهحاتمیبهداشت حرفه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
فیروزسیفریاضی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
رضاجعفریحشره شناسی پزشکیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
مهینجلیلیزنان و زایماندکترای تخصصیاستادیار   رزومه
احمدچرمیانمدیریت دولتیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
فریبافلسفیخدمات پرستاریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
عبدالرضاگودرزیادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
حمیدرضایخچیحسابداریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
امیرحسینگرجیاصلاح نباتاتدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
محسنمیرزائیمیکرو بیولوژیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
امینفرنیازراعتدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
محمدبامدادفیزیککارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
بابکبیژن زادهدامپروریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
حمیدفروغی پورمدیریت وبرنامه ریزیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
محمودصامتی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمدرضامهرابیایمونوهماتولوژیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
فرزادپارساانگل شناسیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
شرارهتهمتنریاضی محضدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
فرحهنرورآموزش ماماییکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
ناصربهپورفیزیولوژی ورزشیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
منصورخرم فیزیکدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
محمدپرهامزبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
مرضیهرسلیادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
مانیاروزبیانیتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
جوادپناهیآبیاریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
پروینرضاییزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمدگودرزیادبیات عربدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
شهرامننه کرانیاصلاح نژاد دامدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
مجیدگودرزیعلوم دامیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
سعیدسماوی اصفهانیحسا بداریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
رویاتصبیحیزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
حسنترابیزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
رویاترکاشوندروانشناسی پرستاریدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
عباسشمیوندعمران - سازهکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
افشینویسیصنایع چوب و کاغذکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
رضاصابونچیمدیریت وبرنامه ریزیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
کیومرثصفی نژادژنتیکدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
رضاگودرزیپاتولوژی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
خسرواستکی اورگانیخاکشناسیدکترای تخصصیمربی   رزومه
حسنمحمداصغریمیکرو بیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
حسینیاراحمدی(کامپیوتر)کامپپوتر کارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
صدیقهصامتیآموزش جراحیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
اردشیردانشآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
لیلاریخته چیکامپپوتر کارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
علیباجلانکتابداریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
پیماننادری می آبادیبرق - قدرتدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
محمدرضازبردستعمرانکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
مهیندارابیشیمی تجزیهکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
مهنازطاهریحسا بداریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
زیبالطیفیانبهداشت مادر وکودککارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
لیلاعظیمیجامعه شناسیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
علیرضاغیاثوندحسا بداریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
عباسفضلیریاضیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمدرضامعظمی گودرزیریاضیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
علیرضانیکزادیعمران آب فاضلابکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
حمیدرضاگودرزیبرق کنترلکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمدزندیه مرادیادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
مصطفیخلدیمدیریت دولتیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
مرضیهآقائیحسابداریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
احمدشاهسوارانریاضی کاربردیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
علیرضالوائیعمران - سازهکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
سیده مریمیثربی رادمدیریت خدمات پرستاریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
رامینفارسیصنایع چوبدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
هادیچنورکامپپوتر کارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
امیرقریببیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
علیرضاشیخ الاسلامیبرنامه ریزی شهریدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
ناصرصامتیعمران - سازهکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
فرزادویسانلوجنگلداریدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
علیآریاپورعلوم مرتعدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
ابوالفضلعرب جوشقانیسیستماتیک گیاهیدکترای تخصصیمربی   رزومه
پریچهرخدریماماییکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
حسنپیریائیآمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
حمیدرضاصارمیشهر سازیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
معصومهزندآبیاریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
ابوالفضلاسفندی.کامپیوترکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
شیرینمهربانمدیریت دولتیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
علیرضالهراسبیعمران - سازهکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
زهرهفائزی زادهبیوشیمی بالینیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
پویالعل بخشکامپیوترکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
مریمگودرزی ( فیزیک)ذرات بنیادیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
ناهیدعزیزیادبیا ت فارسیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
اسدالهبشراشیمی فیزیکدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
ابراهیممحمود پور ملاییهوا و فضاکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
سیده نرگسآقامحمدیبرنامه ریزی سیستمهای اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
ندارهبرکامپیوتر - نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
فرزادهمتی.کامپیوترکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
مهتاحافظیزیست شناسیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
مهدیهمایونیآماراقتصادی واجتماعیکارشناسی ارشد پیوستهمربی   رزومه
رضایاریزیست شناسیدکترای تخصصیمربی   رزومه
ستارهبازرگانمهندسی کامپیوتر - سخت افزارکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
ابوذرصمیمیبرق - قدرتکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمدآقا محمدیشیمی تجزیهدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
محمدرضاامینیبرق مخابراتکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
رضاصادقیعلوم جانوریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمددشتبانی روزبهانیحقوق و جزاکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
خه باتکریم فرحسا بداریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
مصطفیرضائیبرق- قدرتکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
بختیارآزادبختپرتو پزشکیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
محمدمحمدی ( برق)برق-قدرتدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
مریمرضا ئیانماماییکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
حسینافراشتهفیزیک پزشکیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
سانازسوریشیمیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
الهامادهم فومنیزیست سلولیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
مهدیروزبهانیتربیت بدنیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
داریوشبداغیمدیریت دولتیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محسنرازانیپرستاریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
مهدیسیروس پورشیمیدکترای تخصصیاستادیار   رزومه
عبدالمحمدکردیحقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمود سرلکبرق - قدرتکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
سمیرااصل شیرینمهندسی شیمیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
پروینشهدوستی ثانیشیمی تجزیهدکترای تخصصیمربی   رزومه
بهنامکشاورزیانتبدیل انرژیکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
محمدجلیلیمعماریکارشناسی ارشد ناپیوستهمربی   رزومه
شیماآب آب زادهآناتومیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
فرشیدعلیاریبیوپاتولوژیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
مهردادگودرزیروانشناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
مهردادگودرزیروانشناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
ناصرتاج بخشروانشناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
فهیمهسلطانیویروس شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
سید داودموسوی نسبویروس شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
مسعودسلطانی الوارویروس شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
روح انگیزافتخاریباکتری شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
حمید رضاجناب زادهباکتری شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
منصور گودرزیباکتری شناسیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
آرشقاسم عزیزیباکتری شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
حسیننوروزیان میرزاباکتری شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
پگاهکریمیباکتری شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
حمیدچگنیایمنی شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
عبدالستارفتحیایمنی شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
حمزهاسدی چغازردیایمنی شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
محمدحسین شمسایمنی شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
محمدسرداریانگل شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
عبدالهکاوندانگل شناسیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
روزیتاکاوسی فردانگل شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
حسینوثوقیانگل شناسیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
محمدمرادیانگل شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
عشرتبیرانوندژنتیکفوق لیسانسمربی   رزومه
لیلااحمدیژنتیکفوق لیسانسمربی   رزومه
فاطمهنداییژنتیکفوق لیسانسمربی   رزومه
مژگانتاج الدینیآسیب شناسیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
سودابهفضل الهیآسیب شناسیفوق لیسانسمربی   رزومه
لیلاتقی زادهفیزیولوژیفوق لیسانسمربی   رزومه
شهابشهرکیفیزیولوژیفوق لیسانسمربی   رزومه
ناصرمرادیفیزیولوژیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
مرتضینظری سرنجهفیزیولوژیفوق لیسانسمربی   رزومه
امیر هوشنگپوستین دوزفیزیولوژیفوق لیسانسمربی   رزومه
حسینافراشتهفیزیک پزشکیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
بختیارآزاد بختفیزیک پزشکیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
کریمآدینه وندفیزیک پزشکیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
مجیدمحمدیبیوشیمیفوق لیسانسمربی   رزومه
حسنقاسمیبیوشیمیفوق لیسانسمربی   رزومه
امیرقریببیوشیمیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
مجیدگودرزیبیوشیمیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
سیده مهسانبنی جمالیبیوشیمیفوق لیسانسمربی   رزومه
زهرهفائزی زادهبیوشیمیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
ابراهیمعباسی عشاقیبیوشیمیفوق لیسانسمربی   رزومه
محمدجمشیدیبیوشیمیفوق لیسانسمربی   رزومه
علیحسینیعلوم تشریحیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
محسناسلامی فارسانیعلوم تشریحیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
لیلابادبانعلوم تشریحیفوق لیسانسمربی   رزومه
سعیدهاشمیدامپزشکیدکتریاستادیار   رزومه
سعیدهاشمیدامپزشکیدکتریکشاورزی   رزومه
الهامعسگریشیمیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
محمدفلاحیمهندسی پتروشیمیدکتری تخصصیاستادیار   رزومه
محمدفلاحی یکتاشیمیدکتری ----مدیر گروه---- رزومه
مهرانبالا رستاقیبرق الکترونیکدکتری------------ رزومه
محمد مهدیشمی وندریاضیدکتری (دانشجو)مربیمدیر گروهمعاون آموزشی علوم تحقیقات - مدیر گروه واحد رزومه