معاونت پژوهش و فناوری


 معاونت پژوهش و فناوری

مشخصات فردی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: معظمی گودرزی

نام پدر : محمد علی

تاریخ ومحل تولد: 1365 بروجرد

شماره شناسنامه : 2348

وضعیت تاهل: متاهل

نشانی الکترونیک:mrmoazamig@gmail.com

مدارج تحصیلی دانشگاهی :

کارشناسی دبیری ریاضی، دانشگاه دولتی یزد

کارشناسی ارشد ریاضی کا ربردی، دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج

دکتری ریاضی کا ربردی، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

سوابق فعالیت های آموزشی :

رتبه علمی : استادیار

عضوهیات علمی واحد بروجرد به صورت تمام وقت  ازتاریخ 1/12/85 تاکنون

 

سوابق علمی پژوهشی:

مقالات ارائه شده در همایش های علمی:

یک روش رتبه بندی با استفاده از ساخت واحدهای تجمعی برای داده های بازه ای درتحلیل پوششی داده ها

اندازه گیری شاخص توسعه انسانی برپایه DEA وزن های مشترک.

کاربرد روشTOPSISدر رتبه بندی اراضی حاشیه ای براساس بهره برداری پایدار

رتبه بندی شعب موسسه مالی واعتباری مهردراستان لرستان با استفاده ازتحلیل پوششی داده

صفهای آزمایش مجددزمان گسسسته وچندین سرویس دهنده  متناهی  با پارامترهای فازی

ارایه الگویی جهت افزایش کارایی نسبی مراکز آموزشی با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها

مقایسه تحلیل پوششی داده ها وتحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و رتبه بندی روشهای اندازه گیری پتانسیل روانگرایی خاک

محاسبه تراکم درتحلیل پوششی داده های فازی(مطالعه موردی: گروه های آموزشی ریاضی مقطع متوسطه مناطق آموزش پرورش استان لرستان)

یک روش تک مدله براساس ترکیب آزاد از ورودی ها  برای ارزیابی تراکم درتحلیل پوششی داده های بازه ای

محاسبه بازه تراکم توسط روش مدل جمعی یکپارچه  GSZدرتحلیل پوششی داده های بازه ای

مقایسه دوروش ازروش های تراکم درتحلیل پوششی داده های بازه ای

تعیین تراکم برای گروه های ریاضی مقطق متوسط در مناطق آموزش وپرورش لزستان باتحلیل پوششی داده های بازه ای

تاثیرنرم افزار SPSS برگرایش یادگیری درس آمار دربین دانشجویان

تععین نقاط لنگری بااستفاده ازابرصفحه هادرDEA

رتبه بندی واحدهای منطقه پنج دانشگاه آزاداسلامی

برمقاله مدلخای دوال  DEAبازه ایی وتوسیع آن به داده های بازه ای

طراحی مدلی برای ارزیابی عملکردعمران شهری تحلیل پوششی داده ها DEAوآزمون فریدمن

اصلاح روش سکستون جهت رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده درتحلیل پوششی داده ها

ارزیابی کارایی ورتبه بندی روشهای اندازه گیری پتانسیل روان گرایی خاک بابهره گیری ازتحلیل پوششی داده هاوتحلیل سلسله مراتبی

کاربردتحلیل پوششی داده هاDEA درارزیابی کارایی نسبی ورتبه بندی شعب بانک زفاه استان لرستان و مقایسه نتایج آن باروشTOPSIS

 

Computation of Congestion in DEA  Models with Production Trade-offs  and Weight Restrictions

A cross-efficiency model based on super Efficiency for ranking units through the   TOPSIS

approach and its extension to The  interval case.

A study of discrete- time multi server Retrial queue with finite population and Fuzzy parameters

DEA Ranking method based on crossing Evaluation of afficient DMUs

A Ranking Method in Dynamic DEA

A slack-Based model for estimating Returns to scale under weight restriction

A comment on computation of efficient Targets in DEA Models with production Trade offs and

wright restriction.

Determining most productive scale in DEA with production trade-offs and weight

Restrictions.

A one model approach for computation Of congestion with productions trade-offs And

weight restrictions.

one of model Approach for computation of congestion with productions trade-offs

and weight restrictions.

 

 

طرح های تحقیقاتی :

ارایه روش جدیدی جهت رتبه بندی واحدهای کارا واستفاده ازایده آل های مثبت ومنفی درتحلیل پوششی داده ها –نه

میلیون تومان –واحد بروجرد-1390

اصلاح روش سکستون جهت رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده درتحلیل پوششی داده ها-همکار طرح- واحدفیروزکوه -1389

ارزیابی کارایی نسبی ورنبه بندی واحدهای منطقه پنج دانشگاه آزاداسلامی-نه میلیون تومان –واحد بروجرد-1392

ارزیابی عملکرد شرکت های مخابرات استان لرستان با استفاده ازتحلیل پوششی داده های فازی--نه میلیون ونهصدهزارتومان-واحد بروجرد-1394

 

سوابق فعالیت  های اجرایی :

مدیردفتر ارتباط باصنعت وجامعه دانشگاه آزاداسلامی واحدبروجرد

مدیرعامل سازمان فناوری واطلاعات شهرداری بروجرد

سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بروجرد

مدیرگروه کارشناسی ارشد ریاضی واحدبروجرد

ریاست دانشکده تحصیلات تکمیلی واحدعلوم تحقیقات بروجرد

ریاست شورای اسلامی شهربروجرد

نماینده انجمن تحقیق درعملیات ایران دربروجرد

 

دوره های آموزشی ومطالعاتی :

دوره مهارت های تعلیم وتربیت (1)

دوره مهارت های تعلیم وتربیت (2)

دوره مهارت های تعلیم وتربیت (3)

دوره وظایف ونقشهای سرپرستی

دوره آشنایی باآییین نامه های آموزشی

دوره آموزش تدوین برنامه درسی

دوره آشنایی بانرم افزارword

دوره مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی

دوره آشنایی بانرم افزارspss

دوره شهرو شهروند الکترونیکی

دوره بررسی خلاهای نظام آموزشی

دوره نحوه تعامل استادان با نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

دوره جنگ نرم

دوره اخلاق علمی و حرفه ایی

دوره معرفت شناسی اسلامی سطح یک

 

جوایز و افتخارات علمی :

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد سال1390

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد سال1391

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد سال1392

پژوهشگر برگزیده دانشگاهی استان لرستان سال1391