معاونت آموزشی


معاونت آموزش

مشخصات فردي:

نام: محمد رضا

نام خانوادگي:جابرانصاری

محل تولد: بروجرد           

 تلفن محل كار:   42518009- 066

شغل (سمت يا مسئوليت): عضو هيات علمي(معاون آموزش)

اطلاعات تحصيلي: (آخرين مدرك تحصيلي)