رديف نام خوابگاه جنسيت دانشجويان تعداد پذيرش دانشجو در خوابگاه آدرس تلفن تماس
1 خوابگاه شماره 1 - زينبيه دختر 150 ميدان دانشگاه-ك شهيد بهشتي-روبروي نانوايي
2 خوابگاه شماره 2- زكيه دختر 90 پيچ مدرس- انتهاي ك شهيد روح ا... گودرزي
3 خوابگاه شماره3- الزهرا(س) دختر 30 پيچ مدرس- كوچه انديشه
4 خوابگاه شماره 6-كوثر دختر 180 خ مدرس- كوچه شهيد بهشتي- جنب تعاوني دانشگاه
5 خوابگاه شماره 7- مطهره دختر 22 پيچ مدرس- انتهاي كوچه مفاخر
6 خوابگاه شماره 8- محدثه دختر 32 پيچ مدرس انتهاي كوچه مفاخر
7 مجتمع1 دختر 630 مجتمع دانشگاهي امام خميني(ره)
8 مهمانسراي اساتيد(خاتم) دختر 200 مجتمع دانشگاهي امام خميني(ره)