رشته های تحصیلی


كد رشتهنام رشتهمقطعنام دانشكده 
635آموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشدفني و مهندسي سرفصل
630انگل شناسي دامپزشكيكارشناسي ارشدفني و مهندسي سرفصل
629برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدفني و مهندسي سرفصل
634برنامه ريزي منطقه ايكارشناسي ارشدفني و مهندسي سرفصل
359پرتوپزشکیكارشناسي ارشدفني و مهندسي سرفصل
640حسابداريكارشناسي ارشدفني و مهندسي سرفصل
620حقوق خصوصيكارشناسي ارشدفني و مهندسي سرفصل
638حقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدفني و مهندسي سرفصل
636روانشناسي بالينيكارشناسي ارشدفني و مهندسي سرفصل
637روانشناسي عموميكارشناسي ارشدفني و مهندسي سرفصل
12345