رشته های تحصیلی


كد رشتهنام رشتهمقطعنام دانشكده 
122آموزش رياضي كاردانيكشاورزي سرفصل
209امورداميكاردانيكشاورزي سرفصل
211تكنولوژي آبياريكاردانيكشاورزي سرفصل
145تكنولوژي توليدات داميكاردانيكشاورزي سرفصل
156تكنولوژي توليدات گياهيكاردانيكشاورزي سرفصل
162تكنولوژي جنگلداريكاردانيكشاورزي سرفصل
212تكنولوژي چوبكاردانيكشاورزي سرفصل
201تكنولوژي محيط زيستكاردانيكشاورزي سرفصل
151تكنولوژي مرتع و آبخيزداريكاردانيكشاورزي سرفصل
205جغرافيا وبرنامه ريزي شهريكارشناسيكشاورزي سرفصل
12345