1 ) مجتمع دانشگاه امام خميني (ره)
آدرس : میدان نواب، خیابان یادگار امام، مجتمع دانشگاهی امام خمینی (ره) صندوق پستی : 518، کد پستی : 6915136111
تلفن 8 – 42518000
آدرس اینترنتی : www.iaub.ac.ir

2 ) معاونت علوم پزشكي
آدرس : خ مدرس – ميدان مدرس
تلفن 2-42500201 2-42513060

3 ) كلينيك دندانپزشكي
آدرس : خ مدرس – ميدان مدرس
تلفن 6-42513043

4 ) دانشكده پرستاري ، مامايي و بهداشت
آدرس : خ مدرس – جنب اداره آموزش و پرورش
تلفن 42505858-42514097-42514110

5 ) درمانگاه تخصصي داخلي ( بيماريهاي خاص )
آدرس : شهرك انديشه – فاز 8 خ رسالت
تلفن 5-42311402