پذيرش دانشجو


كد رشتهنام رشتهمقطعنام دانشكده 
559تربیت بدنی - مدیریت ورزشیدكتري تخصصيعلوم انساني سرفصل
554حسابداریدكتري تخصصيعلوم انساني سرفصل
552روانشناسی عمومیدكتري تخصصيعلوم انساني سرفصل
568زبان و ادبیات انگلیسیدكتري تخصصيعلوم انساني سرفصل
567زبان و ادبیات فارسیدكتري تخصصيعلوم انساني سرفصل
563زراعتدكتري تخصصيكشاورزي سرفصل
564زیست شناسی - میکروبیولوژیدكتري تخصصيعلوم انساني سرفصل
558شهر سازیدكتري تخصصيفني و مهندسي سرفصل
566شیمی آلیدكتري تخصصيعلوم پايه سرفصل
565شیمی فیزیکدكتري تخصصيعلوم پايه سرفصل
12